Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Zarządzający funduszem

Zatrudniony przez TFI specjalista, którego zadaniem jest efektywne zarządzanie środkami funduszu zgodnie z jego celami inwestycyjnymi.

Zlecenie

Oświadczenie woli składane przez uczestnika funduszu dotyczące nabycia, odkupienia, konwersji, zamiany jednostek uczestnictwa oraz ustanowienia bądź odwołania pełnomocnictwa lub blokady.

Zlecenie stałe

Stała (do odwołania) dyspozycja wydana bankowi przez klienta w sprawie dokonywania pewnej określonej czynności wielokrotnie lub rutynowo, np. zlecenie dokonywania regularnych płatności: rachunki za czynsz, telefon, gaz, prąd, itp.

Zmienna stopa procentowa

Stopa procentowa, która ulega fluktuacjom wraz ze zmieniającymi się warunkami na rynku pieniężnym; stanowi wygodny mechanizm cenowy w przypadku kredytu krótkoterminowego.

Czat