Okiem eksperta

Certyfikat IBV „Ograniczona zmienność”

21%

Nota prawna

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku
BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,
jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa
podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem.
Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information
Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej:
https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane

Rachunek maklerski

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkt objęty ochroną MiFID.

Top 3 funduszy inwestycyjnych

Najczęściej kupowane w marcu

Nazwa i stopa zwrotu 36M

Źródło: Analizyonline.pl

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa.