Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Saldo minimalne

Minimalna suma, jaka należy utrzymać na określonego rodzaju rachunku.

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO)

Fundusz inwestycyjny zbywający jednostki uczestnictwa, charakteryzujący się w odróżnieniu od funduszu inwestycyjnego otwartego, możliwością ograniczenia częstotliwości odkupywania jednostek uczestnictwa, dopuszczalnym ograniczeniem katalogu uczestników tylko do osób prawnych oraz możliwością prowadzenia polityki inwestycyjnej odpowiadającej funduszom inwestycyjnym zamkniętym.

Sprawozdanie finansowe funduszu

Podlegający badaniu/przeglądowi przez biegłego rewidenta dokument zawierający bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, zestawienie lokat oraz inne istotne informacje o działalności funduszu inwestycyjnego w pierwszym półroczu roku obrotowego (sprawozdanie półroczne) lub w całym roku obrotowym (sprawozdanie roczne). Półroczne sprawozdania finansowe funduszu publikowane są na stronie internetowej towarzystwa. Ponadto roczne i półroczne sprawozdania finansowe powinny być dostępne w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz doręczane uczestnikom na ich żądanie.

Spółka akcyjna

Spółka handlowa, której kapitał zakładowy (kapitał akcyjny) podzielony jest na akcje o równej wartości nominalnej. Spółka akcyjna jest spółką kapitałową wyposażoną w osobowość prawną, a więc działa pod własną firmą i odpowiada wobec osób trzecich całym swoim majątkiem.

Statut funduszu

Podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki uczestnika funduszu oraz określający organizację i sposób działania funduszu inwestycyjnego, sporządzony w formie aktu notarialnego. Statut uwzględnia w szczególności informacje dotyczące polityki inwestycyjnej funduszu, rodzaje dopuszczalnych lokat funduszu, wysokości pobieranych opłat i kosztów funduszu. Kopia statutu funduszu stanowi załącznik do prospektu informacyjnego tego funduszu.

Stopa procentowa

Procent od sumy pieniędzy płacony przez określony czas jako zapłata za jej pożyczenie. Rozróżniamy stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy procentowej musi być uwzględniona stopa inflacji.

Czat