BGZ SFIO

Lokata Bez Wahania

Lokata inwestycyjna Bez Wahania to 18-miesięczna lokata inwestycyjna, której wysokość oprocentowania uzależniona jest od wartości stawki referencyjnej WIBOR 3M.

Oprocentowanie zostaje naliczane jeżeli w poszczególnych Dniach Obserwacji w okresie lokacyjnym wartość WIBOR 3M będzie oscylowała w określonym przedziale <-7 punktów bazowych; +7 punktów bazowych>.

Sprawdź szczegóły poniżej

Charakterystyka stawki referencyjnej WIBOR 3M

Stawka referencyjna WIBOR 3M (skrót od ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to stawka oprocentowania po jakiej instytucje finansowe pożyczają sobie wzajemnie pieniądze na 3-miesięczny okres. Jej wysokość zależy m.in. od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Stawka WIBOR 3M ustalana jest w każdy dzień roboczy o godz. 11.00 na tzw. fixingu organizowanym przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska z siedzibą w Warszawie. Uczestnikiem fixingu mogą być banki krajowe, oddziały banków zagranicznych lub oddziały instytucji kredytowych. Obecnie w fixingu uczestniczy 13 renomowanych podmiotów. Stawka WIBOR obowiązująca w danym dniu jest publikowana na stronie http://www.acipolska.pl/index.php/wibor/indeks-wibidwibor.html

Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej obliczane jest w następujący sposób:

  • 16 września 2016 r. odczytana zostanie Wartość Wskaźnika WIBOR 3M – będzie to Dzień Obserwacji Początkowej. Następnie co miesiąc – w kolejnych Dniach Obserwacji – dokonywane będą odczyty stawki WIBOR 3M – dni obserwacji (14 października 2016, 14 listopada 2016, 14 grudnia 2016, 13 stycznia 2017, 14 lutego 2017, 14 marca 2017, 13 kwietnia 2017, 12 maja 2017, 14 czerwca 2017, 14 lipca 2017, 14 sierpnia 2017, 14 września 2017, 13 października 2017, 14 listopada 2017, 14 grudnia 2017, 12 stycznia 2018, 14 lutego 2018, 14 marca 2018)

Poniżej przykładowe scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania Lokaty Bez Wahania:

Oprocentowanie Lokaty naliczane jest wg wzoru:

Wzor1

n – oznacza liczbę Dni Obserwacji, w których wartość Wskaźnika znajduje się w Przedziale Obserwacji

Scenariusz nr 1

Jeśli stawka referencyjna WIBOR 3M byłaby we wszystkich 18 Dniach Obserwacji nie wyższa niż jej wartość w dniu 16 września 2016 r. powiększona o 7 punktów bazowych oraz nie niższa niż jej wartość w dniu 16 września 2016 r. pomniejszona o 7 punktów bazowych, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 4,50% w skali 18 miesięcy (3,00% w skali roku).

Wzor2

Scenariusz nr 2

Jeśli stawka referencyjna WIBOR 3M byłaby w 12 spośród 18 Dni Obserwacji nie wyższa niż jej wartość w dniu 16 września 2016 r. powiększona o 7 punktów bazowych oraz nie niższa niż jej wartość w dniu 16 września 2016 r. pomniejszona o 7 punktów bazowych, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 3,00% w skali 18 miesięcy (2,00% w skali roku).

Scenariusz nr 3

Jeśli stawka referencyjna WIBOR 3M byłaby we wszystkich 18 Dniach Obserwacji wyższa niż jej wartość w dniu 16 września 2016 r. powiększona o 7 punktów bazowych lub niższa niż jej wartość w dniu 16 września 2016 r. pomniejszona o 7 punktów bazowych, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,00% w skali 18 miesięcy (0,00% w skali roku).

Wzor4

Od odsetek naliczonych od kapitału lokaty pobrany będzie zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapoznaj się z warunkami subskrypcji - Warunki Subskrypcji

Zestawienie wyników scenariuszy ze stawkami oprocentowania lokat terminowych oferowanych przez Bank w okresie subskrypcji lokaty terminowej:

  Stawka oprocentowania w skali roku
Scenariusz pozytywny 3,00%
Scenariusz neutralny 2,00%
Scenariusz negatywny 0,00%
Lokata 24-miesięczna 1,25%
Lokata 12-miesięczna 1,65%

Ryzyka związane z lokatą

  1. oprocentowanie Lokaty Bez Wahania może być niższe od oprocentowania standardowych lokat terminowych, a w szczególności może wynieść 0% w skali 18 miesięcy;
  2. w przypadku wypłaty przez Klienta środków lokaty przed upływem okresu lokacyjnego, odsetki nie przysługują, a Klient otrzymuje zwrot zainwestowanego kapitału.

Czat