Wróć Certyfikaty strukturyzowane IBV "Kapitalna tarcza III" 98

Specjaliści od zysków Inwestycja z ochroną kapitału

 • 120% partycypacji we wzroście indeksu

  liczonej dla średniej arytmetycznej wartości notowań Indeksu z czterech Dni Obserwacji względem Poziomu Początkowego

 • 98% ochrony kapitału

  w dacie zapadalności

 • 2-letni okres inwestycji

  wcześniejsze zakończenie inwestycji przez Klienta wiąże się z opłatą

Specjaliści od zysków Inwestycja z ochroną kapitału

98

Wybierz produkt, którego wynik jest zależny od notowań indeksu Solactive European Deep Value Select 50 Index (Bloomberg: SOLEDVSP Index) i zyskaj szansę na atrakcyjne zyski. Okres subskrypcji: 1–27 czerwca 2018 r.

Szczegóły

Dla kogo oferowane są 2-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Kapitalna tarcza III"?
 • osobom oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych,
 • akceptującym ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (maksymalna strata w dacie zapadalności może wynieść 2% zainwestowanego kapitału)
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas,
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID)
 • akceptującym opłatę za przedterminowe zakończenie inwestycji dokonywane z własnej inicjatywy.Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”).
 • Czynniki ryzyka
 • certyfikaty IBV „Kapitalna tarcza III”
 • poniesienie straty w przypadku przypadku, gdy średnia arytmetyczna wartości Indeksu z czterech Dni Obserwacji znajdzie się poniżej 98% poziomu Indeksu w Dniu Obserwacji Początkowej (w skrajnym przypadku strata może wynieść 2% zainwestowanego kapitału)
 • Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.
 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przez datą zapadalności (2 lata)
 • Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta
 • opłata za realizację zakończenia inwestycji dokonywanej z własnej inicjatywy Klienta
safe 2 l. horyzont inwestycyjny

z możliwością wcześniejszego automatycznego wykupu dokonanego przez Emitenta lub zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW).

98% ochrony kapitału
 1. Zainwestowany kapitał chroniony jest w Dniu Wykupu w 98% (ochrona dotyczy kwoty nominalnej).
 2. Ochrona kapitału nie dotyczy sytuacji wycofania się Klienta z   inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Wykupu.
 1. Scenariusz optymistyczny

  (Automatyczny Wcześniejszy Wykup)

  W jednym z Dni Obserwacji, wartość notowania Instrumentu znajduje się na Poziomie Początkowym lub powyżej tego poziomu = Inwestorom zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej zainwestowanego kapitału oraz stosowny kupon.

 2. Scenariusz umiarkowany optymistyczny

  W Dniu Wyceny Wykupu, wartość notowania Indeksu Bazowego  znajduje się powyżej Poziomu Początkowego = Inwestor partycypuje w 100% we wzroście Indeksu Bazowego

 3. Scenariusz umiarkowany

  W Dniu Wyceny Wykupu, wartość notowania Indeksu znajduje się poniżej Poziomu Początkowego, ale spadek jest nie większy niż 15% = Inwestorom zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej zainwestowanego kapitału.

 4. Scenariusz pesymistyczny

  W Dniu Wyceny Wykupu, wartość Indeksu znajduje się poniżej Poziomu Początkowego, a spadek przekroczył 15% = Inwestor partycypuje w stracie stanowiącej różnicę procentową pomiędzy wartością Poziomu Początkowego, a wartością z Dnia Wyceny Wykupu przekraczającą 15%.

Dyrektywa MIFiD

Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2014/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive), uzupełniona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z tymi przepisami Bank ma obowiązek dokonać kategoryzacji Klienta, informować o wszystkich kosztach i opłatach dotyczących świadczonych usług inwestycyjnych i oferowanych produktów finansowych, rejestrować i archiwizować przez okres 5 lat rozmowy telefoniczne oraz inne formy komunikacji z Klientami, które mogą prowadzić do zawarcia transakcji, jak również Bank jest zobligowany do określenia grupy docelowej Klientów dla danego produktu finansowego, czyli wskazanie dla jakich Klientów dany produkt jest odpowiedni, uwzględniając możliwości i potrzeby Klienta, w tym jego skłonność do ryzyka. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Klientów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Przepisy wydane na podstawie Dyrektywy MiFID mają również na celu zwiększenie ochrony inwestorów i transparentności działania firm inwestycyjnych oferujących produkty inwestycyjne oraz standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Klienta.

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że w dniu 7 czerwca 2018 roku wygasa ważność Prospektu o, na podstawie którego rozpoczyna się niniejsza Oferta Certyfikatów. Emitent przed wygaśnięciem ważności Prospektu planuje, aby nastąpiło zatwierdzenie przez Autorité des marchés financiers (AMF), działającą jako właściwy organ, nowego Prospektu (dalej Nowy Prospekt), jego publikacja, oraz notyfikacja przez Komisję Nadzoru Finansowego  i kontynuowanie Oferty na podstawie Nowego Prospektu. Wszyscy Inwestorzy, którzy złożą zapisy na Certyfikaty przed publikacją Nowego Prospektu, będą mieli prawo do odwołania swojego oświadczenia o zapisie w części lub w całości w terminie dwóch dni roboczych od dnia wejścia w życie Nowego Prospektu. W przypadku nieopublikowania Nowego Prospektu do dnia 7 czerwca 2018 r. (włącznie) Oferta Certyfikatów zostanie natychmiast wstrzymana i nie będą przyjmowane dalsze zapisy na Certyfikaty. W przypadku wstrzymania zapisów na Certyfikaty, o ile Emitent nie skorzysta z uprawnienia do wycofania Oferty Certyfikatów i odwołania Oferty, zapisy złożone przed 7 czerwca 2018 roku będą uznane za ważne. W przypadku odwołania Oferty Certyfikatów albo odwołania przez Inwestorów oświadczenia o zapisie w całości lub w części, wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną im zwrócone na rachunki, z których dokonano wpłat, w pełnej wysokości (bez dodatkowych odsetek), w terminie 2 dni roboczych, odpowiednio od dnia decyzji o odwołaniu Oferty Certyfikatów albo od dnia złożenia oświadczenia o odwołaniu zapisu w części lub w całości.

Dane identyfikacyjne

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji.

Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BGŻ BNP Paribas jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84.238.318 zł w całości wpłacony.

NOTA PRAWNA:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielania rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. A Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bgzoptima.pl/inwestycje/kopalnia-zysku-ii/dokumenty