Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Wartość aktywów netto (WAN) funduszu

Wartość aktywów funduszu inwestycyjnego pomniejszona o zobowiązania funduszu w dniu wyceny.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa (WANJU)

Wartość aktywów netto funduszu otwartego lub specjalistycznego otwartego w dniu wyceny podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrach uczestników funduszu.

WIBOR

Stopa procentowa Warszawskiego Rynku Międzybankowego dla lokat udzielanych przez banki w złotych dla danego okresu, ustalana jako średnia z kwotowań banków i publikowana przez serwis Reuters na stronie WIBO o godz. 11.00 danego dnia notowań.

Wpłata początkowa

Wyrażona w złotych lub w walucie obcej minimalna kwota, którą należy wpłacić do funduszu inwestycyjnego, aby stać się jego uczestnikiem.

Wspólny rachunek

Rachunek na nazwisko dwóch lub większej liczby osób. Saldem tego rachunku mogą dysponować jedynie wszyscy razem.

Wyciąg z rachunku bankowego

Dokument sporządzony przez bank dla posiadacza rachunku bankowego, informujący o dokonanych na tym rachunku operacjach i wynikającym z nich saldzie na koniec określonego dnia.

Czat