Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Uczestnik funduszu

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca tytuł prawny (jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny) do udziału w aktywach funduszu. Nabycie jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego jest nabyciem udziału w aktywach funduszu. Uprawnienia uczestnika funduszu nabywa się poprzez zawarcie umowy z funduszem, a na etapie tworzenia funduszu - z towarzystwem, przy czym posiadanie praw uczestnika funduszu wiąże się w takim przypadku z przydziałem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych i wpisem funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Umorzenie jednostek uczestnictwa

Likwidacja jednostek będąca efektem złożenia przez uczestnika zlecenia ich odkupienia.

Upoważnienie

Pisemny dokument, z którego wynikają uprawnienia przedstawicielskie.

Ustawa

Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.), określająca zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych.

Czat