Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Tajemnica bankowa

Obowiązek banku do utrzymania w tajemnicy danych dotyczących klientów. Bank nie może powoływać się na tajemnicę bankową jedynie w stosunku do urzędów skarbowych. Nie może także odmawiać występowania w roli świadka w sprawach cywilnych i karnych.

Termin płatności

Dzień spłaty zobowiązania albo okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności.

Token

Osobiste urządzenie zabezpieczające, generujące kod identyfikacyjny, które umożliwia jednoznaczną identyfikację użytkownika i służy do uwierzytelniania dyspozycji użytkownika.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI/towarzystwo)

Osoba prawa (spółka akcyjna), będąca najważniejszym organem funduszu inwestycyjnego, której podstawowym celem jest tworzenie funduszy, zarządzanie nimi i reprezentowanie ich wobec osób trzecich. Towarzystwo jako organ funduszu podejmuje wszelkie działania konieczne do prawidłowego funkcjonowania funduszu. Niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności przez towarzystwo jest uzyskanie zezwolenia KNF.

Transakcja

Umowa handlowa, np. kupno, sprzedaż. Dla banku jest to każdy kredytowy lub debetowy zapis na rachunku klienta.

Czat