Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Rachunek pomocniczy

Rachunek bankowy służący do gromadzenia środków na wyodrębnione cele i przeprowadzania rozliczeń związanych z jego przeznaczeniem.

Rachunek w walucie obcej

Rachunek posiadany w instytucji finansowej w innej walucie niż krajowa.

Rating

Wskaźnik pozwalający ocenić wiarygodność kredytową emitenta lub ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi, nadawany przez wyspecjalizowaną firmę (agencję ratingową).

Rejestr funduszy inwestycyjnych

Spis wszystkich funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Polsce prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Rejestr uczestnika

Konto danego uczestnika w funduszu, wyodrębnione w ramach rejestru uczestników funduszu, na którym zapisywane są wszelkiego rodzaju informacje na temat uczestnika oraz przeprowadzonych przez niego operacji na jednostkach uczestnictwa.

Rezydent

Osoba fizyczna mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Czat