Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Papier wartościowy

Dokument lub nieposiadający formy materialnej zapis elektroniczny na rachunku papierów wartościowych, obejmujący określone prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi - np. akcje, obligacje.

Papier wartościowy

Skrót od Personal Identification Number - numer identyfikacji osobistej, numer poufny, przypisany wyłącznie jednej osobie. Stosowany najczęściej jako elektroniczny podpis w transakcjach przy użyciu kart bankowych.

Papiery dłużne

Papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zazwyczaj wypłacenia określonej sumy pieniędzy) pomiędzy ich emitentem, a nabywcą papieru dłużnego (wszelkiego rodzaju obligacje, bony).

Podatek od zysków kapitałowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany z tytułu uzyskiwanego dochodu od wszelkich dochodów kapitałowych, w tym udziału w funduszach kapitałowych (m.in. w funduszach inwestycyjnych), wynoszący obecnie 19 % zysku.

Polecenie przelewu

Polega na wydaniu dyspozycji przelania określonej kwoty z rachunku klienta na wskazany rachunek.

Polityka inwestycyjna funduszu

Określona w statucie funduszu polityka informująca potencjalnych uczestników, w jaki sposób fundusz zamierza osiągnąć swój cel inwestycyjny. Polityka inwestycyjna określa kategorie lokat funduszu oraz wyjaśnia, jakimi kryteriami będą się kierować zarządzający aktywami funduszu przy wyborze tychże lokat, tak aby fundusz osiągnął zamierzony cel inwestycyjny.

Prospekt informacyjny

Dokument o charakterze informacyjnym publikowany przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne otwarte, zawierający szereg istotnych z punktu widzenia uczestnika informacji o funduszu, (m. in. sposobie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej, historycznych wynikach finansowych funduszu), zarządzającym nim towarzystwie oraz podmiotach zaangażowanych w jego obsługę. Prospekty informacyjne dostępne są na stronie internetowej towarzystwa, w jego siedzibie oraz w punktach zbywania jednostek uczestnictwa, a także dostarczane uczestnikowi na jego żądanie.

Przelew

Usługa przekazania środków na podstawie dyspozycji klienta na wskazany rachunek.

Czat