Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Obligacja

Dłużny papier wartościowy, którego emitent potwierdza, że zaciągnął pożyczkę w określonej wysokości, (jest dłużnikiem właściciela obligacji) i zobowiązuje się wobec właściciela obligacji do spełnienia świadczenia (np. zwrotu pożyczki wraz z odsetkami) w precyzyjnie określonym terminie (powyżej 1 roku). Rozróżnia się następujące klasyfikacje obligacji: skarbowe, komunalne i korporacyjne, o zmiennym oprocentowaniu, o stałym oprocentowaniu, obligacje zerokuponowe, przychodowe, z prawem pierwszeństwa oraz zamienne.

Odkupienie jednostek

Odkupienie od uczestnika przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia.

Odsetki

Kwota płacona za używanie pieniędzy bądź otrzymywana za ich udostępnienie. Odsetki są dla banku kosztem pozyskania obcych kapitałów (np. depozytów bankowych) przez zaciągnięcie zobowiązań, bądź też przychodem wynikającym z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów), powodującym powstanie należności.

Odsetki narastające

Procent, który z upływem czasu narósł, ale nie jest jeszcze płatny. Odsetki narastające (procent narastający) od obligacji rozliczane są przy sprzedaży.

Oprocentowanie progresywne depozytów bankowych

Polega na obliczaniu odsetek wg rosnącej stopy procentowej, której wysokość może zależeć od: wysokości dziennego salda rachunku bieżącego lub okresu utrzymywania depozytu na rachunku terminowym.

Oprocentowanie stałe

Wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych obowiązujące niezmiennie przez cały okres trwania spłaty kredytu.

Opłata manipulacyjna

Opłata dystrybucyjna, prowizja. Opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek uczestnictwa.

Opłata za zarządzanie

Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zależy w głównej mierze od rodzaju prowadzonej przez fundusz polityki inwestycyjnej - im bardziej polityka inwestycyjna funduszu jest agresywna, tym opłata za zarządzanie jest wyższa.

Czat