Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Nabycie

Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków. Wpłaty mogą być dokonywane w osobiście lub przelewem z banku/przekazem pocztowym bezpośrednio na konto funduszu.

Notowanie

Oficjalna lub nieoficjalna cena, czy kurs na określonym rynku, np. oficjalne notowanie waluty na rynku wekslowym, bądź papierów wartościowych.

Czat