Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Kapitalizacja

Najogólniej oznacza przekształcenie w kapitał. Najczęściej mianem tym określa się dopisywanie przez bank odsetek do kwoty lokaty klienta, aby łączną sumę lokaty, powiększoną o odsetki, oprocentować w następnym umownym okresie oprocentowania (np. kwartalnym). Kapitalizacja to także zwiększenie kapitału spółki lub przeliczenie wszystkich opłat okresowych na sumę płatną jednorazowo.

Kapitał

Określona suma pieniędzy. Łączny majątek firmy, wyliczony poprzez odliczanie długów od posiadanych aktywów (aktywa minus pasywa). Całość środków produkcyjnych, zapasów produkcyjnych, długów i płynnych środków przedsiębiorstwa. W przypadku kapitału spółki rozróżnia się kapitał zakładowy, kapitał subskrybowany, kapitał wpłacony.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Organ nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, w tym nad rynkiem funduszy inwestycyjnych. Do zadań KNF-u należy poza sprawowaniem nadzoru nad rynkiem finansowym, podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności, podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego.

Komitet Inwestycyjny

Zespół odpowiedzialny za stworzenie oferty produktowej w zakresie funduszy inwestycyjnych dostępnych w BGŻOptima.

Konwersja

Zamiana. Jednoczesne nabycie jednostek uczestnictwa jednego funduszu za środki pochodzące z odkupienia jednostek innego funduszu zarządzanego przez to samo TFI.

Czat