Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Jednostka uczestnictwa

Prawny tytuł do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego otwartego (jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe), który nie jest papierem wartościowym i nie może być zbywany na rzecz osób trzecich (wyjątkiem jest odkupienie jednostek przez fundusz na żądanie uczestnika tego funduszu, któremu przysługują jednostki). Jednostki uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Mogą być także przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań.

Czat