Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Fundusz agresywny (akcyjny)

Fundusz inwestycyjny charakteryzujący się agresywną polityką inwestycyjną, lokujący większość aktywów, nawet do 100%, w ryzykowne instrumenty finansowe (akcje, instrumenty pochodne). Fundusze akcyjne uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Ryzyko jest wysokie, z powodu możliwych znacznych wahań wartości jednostki lub certyfikatu. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, jednak generują zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.

Fundusz aktywnego zarządzania

Fundusz inwestycyjny o zmiennym udziale akcji i obligacji w portfelu. Udział zmienia się wraz ze zmieniającą się sytuacją na rynku finansowym. W zależności od koniunktury na rynku finansowym fundusz kieruje środki w te segmenty rynku, gdzie można je najkorzystniej pomnożyć.

Fundusz bezpieczny

Fundusz inwestycyjny lokujący większość aktywów w bezpieczne instrumenty finansowe (instrumenty dłużne - obligacje, bony). Inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie (nie inwestuje wcale, lub tylko w nieznacznym stopniu w akcje). Przeznaczony jest dla osób nieakceptujących ryzyka związanego z zakupem akcji.

Fundusz inwestycyjny

Osoba prawna, działająca na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych, w drodze proponowania nabycia, jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych środków pieniężnych w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO)

Fundusz inwestycyjny zbywający jednostki uczestnictwa, charakteryzujący się brakiem ograniczeń co do możliwości przystąpienia oraz rezygnacji z uczestnictwa (a w konsekwencji ciągle zmieniającą się liczbą uczestników i tytułów uczestnictwa). Zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni. Uczestnikiem funduszu inwestycyjnego otwartego może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Fundusz parasolowy

Fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami. Konstrukcja, która pozwala na utworzenie w ramach jednego funduszu inwestycyjnego kilku subfunduszy, z których każdy może realizować własną politykę inwestycyjną.

Fundusz stabilnego wzrostu

Fundusz inwestycyjny lokujący ok. 20-40 % środków w akcje i ok. 60-80% środków w obligacje lub inne papiery dłużne.

Fundusz z ochroną kapitału

Fundusz gwarantujący wypłatę na koniec okresu rozliczeniowego co najmniej określonej części (zwykle 100 %) zainwestowanego na początku tego okresu kapitału.

Fundusz zrównoważony

Fundusz inwestycyjny lokujący mniej więcej w równych proporcjach w akcje i obligacje. Celem takiego funduszu jest stabilne, długoterminowe zwiększanie wartości aktywów przez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe, zarówno związane w te z podwyższonym ryzykiem, jak i w papiery o umiarkowanym poziomie ryzyka.

Czat