Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Debetowe saldo

Inaczej saldo ujemne. Zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Depozyt bankowy

Wkład stanowiący kwotę ulokowaną w banku na czas oznaczony (wkład terminowy) lub nieoznaczony (a'vista).

Depozyt długoterminowy

Depozyt na termin dwuletni lub dłuższy.

Depozyt międzybankowy

Pożyczka międzybankowa, w której jeden bank pożycza pieniądze drugiemu bankowi poprzez umieszczanie ich w depozycie, przy czym oprocentowanie i termin ustalane są z góry.

Depozyt na żądanie

Wkład bankowy, który w części lub w całości może być wycofany bez uprzedzenia.

Depozyt oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy o stałym terminie, w przypadku którego dana suma zostaje wpłacona na uzgodniony termin oraz na stały procent.

Depozyt terminowy

Wkład terminowy. Kwota powierzona bankom na krótki okres, na ustalone z góry oprocentowanie i na określony czas. Najczęściej stosowane terminy to 1 lub 3 miesiące; inne terminy są także możliwe.

Depozytariusz

Podmiot uprawiony do prowadzenia rejestru aktywów funduszu, kontrolowania prawidłowości zarządzania funduszem oraz ustalania wartości aktywów netto funduszu. Depozytariusz stoi na straży zgodnego z przepisami ustawy lub statutu funduszu zbywania i odkupywania jednostek oraz emitowania, wydawania i wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Dzień wyceny

Dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu oraz następuje ustalenie wartości aktywów netto funduszu, a także wartości aktywów netto funduszu przypadających na tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (rzeczywista wycena tytułów uczestnictwa). W funduszach otwartych jest to każdy dzień roboczy.

Czat