Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Cena nabycia

Cena, za jaką uczestnik nabywa jednostki funduszu. Najczęściej jest to cena brutto, uwzględniająca opłatę manipulacyjną z tytułu nabycia jednostek.

Cena netto jednostki uczestnictwa

Określana także jako wartość netto jednostki uczestnictwa. Jest to cena jednostki nieobciążona opłatami na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych przy nabywaniu, konwersji, zamianie lub odkupywaniu jednostki.

Cena odkupienia

Cena, za jaką fundusz odkupuje jednostki od uczestnika. Najczęściej jest to cena netto, uwzględniająca także kwotę podatku od zysków kapitałowych.

Cesja

Przelanie praw jednej osoby na drugą (z cedenta na cesjonariusza), np. cesja majątku, książeczki mieszkaniowej.

Czat