Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Benchmark

Wzorzec (punkt) odniesienia, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne funduszu, służący do oceny efektywności zarządzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są środki funduszu.

Beneficjent

Podmiot wskazany w poleceniu wypłaty za granicę, na rzecz którego ma być dokonana wypłata.

Bessa

Silna i długotrwała zniżka kursów papierów wartościowych.

Blokowanie rachunku

Zniesienie wolnego dysponowania przez posiadacza rachunku swoim kontem lub depozytem walorowym na sumę określoną przez bank.

Bon

Krótkoterminowy, dłużny papier wartościowy, którego emitent potwierdza, że zaciągnął pożyczkę i zobowiązuje się zwrócić ją wraz z odpowiednimi odsetkami w określonym terminie, nie dłuższym niż jeden rok.

Bon skarbowy

Państwowy papier wartościowy potwierdzający ich posiadaczom zobowiązanie skarbu państwa z tytułu zaciągniętego długu. Emitentem bonów skarbowych jest skarb państwa, a ich sprzedaż prowadzi NBP, będąc agentem emisji. Bony skarbowe są emitowane z terminem wykupu 2 lub 3 dni na 1,2,4,8,13,26,39,52 tygodnie.

Broker

Osoba zajmująca się pośrednictwem przy zawieraniu umów w obrocie papierami wartościowymi. Działa na cudzy rachunek w zlecanych mu indywidualnych transakcjach, za co pobiera prowizję.

Czat