Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Agent

Podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych. W ramach wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tego rejestru, agent transferowy dokonuje bieżącego uaktualniania salda rejestru, przyjmuje i realizuje dyspozycje uczestników funduszu (np. zamiany danych), organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i pieniędzy.

Akcja

Udziałowy papier wartościowy emitowany przez spółkę akcyjną, potwierdzający uczestnictwo jego właściciela w kapitale spółki, który uprawnia do uczestnictwa w zyskach spółki w formie dywidendy, jak również do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz udziału w jej majątku w przypadku likwidacji.

Aktywa funduszu

Kapitał (mienie) funduszu obejmujący: pieniądze i prawa majątkowe z tytułu wpłat, pieniądze oraz prawa majątkowe (np. papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego) nabyte przez fundusz oraz korzyści wynikające z tych praw.

Alokacja aktywów

Podział lokat funduszu pomiędzy różne instrumenty finansowe.

Czat