Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Agent

Podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych. W ramach wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tego rejestru, agent transferowy dokonuje bieżącego uaktualniania salda rejestru, przyjmuje i realizuje dyspozycje uczestników funduszu (np. zamiany danych), organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i pieniędzy.

Akcja

Udziałowy papier wartościowy emitowany przez spółkę akcyjną, potwierdzający uczestnictwo jego właściciela w kapitale spółki, który uprawnia do uczestnictwa w zyskach spółki w formie dywidendy, jak również do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz udziału w jej majątku w przypadku likwidacji.

Aktywa funduszu

Kapitał (mienie) funduszu obejmujący: pieniądze i prawa majątkowe z tytułu wpłat, pieniądze oraz prawa majątkowe (np. papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego) nabyte przez fundusz oraz korzyści wynikające z tych praw.

Alokacja aktywów

Podział lokat funduszu pomiędzy różne instrumenty finansowe.

Benchmark

Wzorzec (punkt) odniesienia, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne funduszu, służący do oceny efektywności zarządzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są środki funduszu.

Beneficjent

Podmiot wskazany w poleceniu wypłaty za granicę, na rzecz którego ma być dokonana wypłata.

Bessa

Silna i długotrwała zniżka kursów papierów wartościowych.

Blokowanie rachunku

Zniesienie wolnego dysponowania przez posiadacza rachunku swoim kontem lub depozytem walorowym na sumę określoną przez bank.

Bon

Krótkoterminowy, dłużny papier wartościowy, którego emitent potwierdza, że zaciągnął pożyczkę i zobowiązuje się zwrócić ją wraz z odpowiednimi odsetkami w określonym terminie, nie dłuższym niż jeden rok.

Bon skarbowy

Państwowy papier wartościowy potwierdzający ich posiadaczom zobowiązanie skarbu państwa z tytułu zaciągniętego długu. Emitentem bonów skarbowych jest skarb państwa, a ich sprzedaż prowadzi NBP, będąc agentem emisji. Bony skarbowe są emitowane z terminem wykupu 2 lub 3 dni na 1,2,4,8,13,26,39,52 tygodnie.

Broker

Osoba zajmująca się pośrednictwem przy zawieraniu umów w obrocie papierami wartościowymi. Działa na cudzy rachunek w zlecanych mu indywidualnych transakcjach, za co pobiera prowizję.

Cena nabycia

Cena, za jaką uczestnik nabywa jednostki funduszu. Najczęściej jest to cena brutto, uwzględniająca opłatę manipulacyjną z tytułu nabycia jednostek.

Cena netto jednostki uczestnictwa

Określana także jako wartość netto jednostki uczestnictwa. Jest to cena jednostki nieobciążona opłatami na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych przy nabywaniu, konwersji, zamianie lub odkupywaniu jednostki.

Cena odkupienia

Cena, za jaką fundusz odkupuje jednostki od uczestnika. Najczęściej jest to cena netto, uwzględniająca także kwotę podatku od zysków kapitałowych.

Cesja

Przelanie praw jednej osoby na drugą (z cedenta na cesjonariusza), np. cesja majątku, książeczki mieszkaniowej.

Debetowe saldo

Inaczej saldo ujemne. Zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Depozyt bankowy

Wkład stanowiący kwotę ulokowaną w banku na czas oznaczony (wkład terminowy) lub nieoznaczony (a'vista).

Depozyt długoterminowy

Depozyt na termin dwuletni lub dłuższy.

Depozyt międzybankowy

Pożyczka międzybankowa, w której jeden bank pożycza pieniądze drugiemu bankowi poprzez umieszczanie ich w depozycie, przy czym oprocentowanie i termin ustalane są z góry.

Depozyt na żądanie

Wkład bankowy, który w części lub w całości może być wycofany bez uprzedzenia.

Depozyt oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy o stałym terminie, w przypadku którego dana suma zostaje wpłacona na uzgodniony termin oraz na stały procent.

Depozyt terminowy

Wkład terminowy. Kwota powierzona bankom na krótki okres, na ustalone z góry oprocentowanie i na określony czas. Najczęściej stosowane terminy to 1 lub 3 miesiące; inne terminy są także możliwe.

Depozytariusz

Podmiot uprawiony do prowadzenia rejestru aktywów funduszu, kontrolowania prawidłowości zarządzania funduszem oraz ustalania wartości aktywów netto funduszu. Depozytariusz stoi na straży zgodnego z przepisami ustawy lub statutu funduszu zbywania i odkupywania jednostek oraz emitowania, wydawania i wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Dzień wyceny

Dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu oraz następuje ustalenie wartości aktywów netto funduszu, a także wartości aktywów netto funduszu przypadających na tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (rzeczywista wycena tytułów uczestnictwa). W funduszach otwartych jest to każdy dzień roboczy.

EURIBOR

Stopa procentowa ustalana jako średnia stawka z kwotowań banków o godz. 11.00 czasu brukselskiego dla lokat udzielanych w euro na dany okres.

Fundusz agresywny (akcyjny)

Fundusz inwestycyjny charakteryzujący się agresywną polityką inwestycyjną, lokujący większość aktywów, nawet do 100%, w ryzykowne instrumenty finansowe (akcje, instrumenty pochodne). Fundusze akcyjne uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Ryzyko jest wysokie, z powodu możliwych znacznych wahań wartości jednostki lub certyfikatu. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, jednak generują zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.

Fundusz aktywnego zarządzania

Fundusz inwestycyjny o zmiennym udziale akcji i obligacji w portfelu. Udział zmienia się wraz ze zmieniającą się sytuacją na rynku finansowym. W zależności od koniunktury na rynku finansowym fundusz kieruje środki w te segmenty rynku, gdzie można je najkorzystniej pomnożyć.

Fundusz bezpieczny

Fundusz inwestycyjny lokujący większość aktywów w bezpieczne instrumenty finansowe (instrumenty dłużne - obligacje, bony). Inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie (nie inwestuje wcale, lub tylko w nieznacznym stopniu w akcje). Przeznaczony jest dla osób nieakceptujących ryzyka związanego z zakupem akcji.

Fundusz inwestycyjny

Osoba prawna, działająca na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych, w drodze proponowania nabycia, jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych środków pieniężnych w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO)

Fundusz inwestycyjny zbywający jednostki uczestnictwa, charakteryzujący się brakiem ograniczeń co do możliwości przystąpienia oraz rezygnacji z uczestnictwa (a w konsekwencji ciągle zmieniającą się liczbą uczestników i tytułów uczestnictwa). Zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni. Uczestnikiem funduszu inwestycyjnego otwartego może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Fundusz parasolowy

Fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami. Konstrukcja, która pozwala na utworzenie w ramach jednego funduszu inwestycyjnego kilku subfunduszy, z których każdy może realizować własną politykę inwestycyjną.

Fundusz stabilnego wzrostu

Fundusz inwestycyjny lokujący ok. 20-40 % środków w akcje i ok. 60-80% środków w obligacje lub inne papiery dłużne.

Fundusz z ochroną kapitału

Fundusz gwarantujący wypłatę na koniec okresu rozliczeniowego co najmniej określonej części (zwykle 100 %) zainwestowanego na początku tego okresu kapitału.

Fundusz zrównoważony

Fundusz inwestycyjny lokujący mniej więcej w równych proporcjach w akcje i obligacje. Celem takiego funduszu jest stabilne, długoterminowe zwiększanie wartości aktywów przez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe, zarówno związane w te z podwyższonym ryzykiem, jak i w papiery o umiarkowanym poziomie ryzyka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Aktualnie jedyna w Polsce giełda papierów wartościowych służąca przede wszystkim krajowemu obrotowi akcjami publicznych spółek akcyjnych, obligacjami państwowymi, walorami Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i innymi papierami dopuszczonymi do obrotu publicznego.

Horyzont inwestycyjny

Czas, na który inwestor lokuje pieniądze w wybranym instrumencie finansowym (także w jednostkach funduszu inwestycyjnego).

Hossa

Silna i długotrwała zwyżka kursów papierów wartościowych.

IBAN

Format numeru rachunku bankowego określony w zarządzeniu NBP w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach, albo w innych przepisach obowiązujących w poszczególnych krajach Unii Europejskiej i dotyczących sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach.

Indeks giełdowy

Miernik zmian cen papierów wartościowych notowanych na giełdzie, obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybraną grupę.

Instrument finansowy

Będąca przedmiotem obrotu lokata kapitału, dokonana jako inwestycja w celu pomnożenia dochodu. Mogą to być m.in. papiery wartościowe, np. akcje, obligacje, czy instrumenty rynku pieniężnego.

Jednostka uczestnictwa

Prawny tytuł do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego otwartego (jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe), który nie jest papierem wartościowym i nie może być zbywany na rzecz osób trzecich (wyjątkiem jest odkupienie jednostek przez fundusz na żądanie uczestnika tego funduszu, któremu przysługują jednostki). Jednostki uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Mogą być także przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań.

Kapitalizacja

Najogólniej oznacza przekształcenie w kapitał. Najczęściej mianem tym określa się dopisywanie przez bank odsetek do kwoty lokaty klienta, aby łączną sumę lokaty, powiększoną o odsetki, oprocentować w następnym umownym okresie oprocentowania (np. kwartalnym). Kapitalizacja to także zwiększenie kapitału spółki lub przeliczenie wszystkich opłat okresowych na sumę płatną jednorazowo.

Kapitał

Określona suma pieniędzy. Łączny majątek firmy, wyliczony poprzez odliczanie długów od posiadanych aktywów (aktywa minus pasywa). Całość środków produkcyjnych, zapasów produkcyjnych, długów i płynnych środków przedsiębiorstwa. W przypadku kapitału spółki rozróżnia się kapitał zakładowy, kapitał subskrybowany, kapitał wpłacony.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Organ nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, w tym nad rynkiem funduszy inwestycyjnych. Do zadań KNF-u należy poza sprawowaniem nadzoru nad rynkiem finansowym, podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności, podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego.

Komitet Inwestycyjny

Zespół odpowiedzialny za stworzenie oferty produktowej w zakresie funduszy inwestycyjnych dostępnych w BGŻOptima.

Konwersja

Zamiana. Jednoczesne nabycie jednostek uczestnictwa jednego funduszu za środki pochodzące z odkupienia jednostek innego funduszu zarządzanego przez to samo TFI.

LIBOR

Stopa procentowa Londyńskiego Rynku Międzybankowego dla lokat udzielanych przez banki w danej walucie dla danego okresu, określaną jako średnia stawka z kwotowań pierwszorzędnych banków o godz. 11.00 czasu GMT danego dnia notowań.

Limity inwestycyjne

Określone przez ustawę o funduszach inwestycyjnych lub statut ograniczenia inwestycyjne funduszu, wskazujące na dopuszczalny maksymalny poziom zaangażowania funduszu w poszczególne instrumenty finansowe.

Lokata terminowa

Forma rachunku oszczędnościowego, w przypadku którego osoba oszczędzająca powierza swoje pieniądze bankowi na dłuższy okres. Procent jest najczęściej tym wyższy, im dłuższy jest termin.

Minimalny depozyt

Najniższa kwota, jaką należy przelać na określony rodzaj rachunku przy otwieraniu tego rachunku, np. wysoko oprocentowanego rachunku oszczędnościowego.

Nabycie

Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków. Wpłaty mogą być dokonywane w osobiście lub przelewem z banku/przekazem pocztowym bezpośrednio na konto funduszu.

Notowanie

Oficjalna lub nieoficjalna cena, czy kurs na określonym rynku, np. oficjalne notowanie waluty na rynku wekslowym, bądź papierów wartościowych.

Obligacja

Dłużny papier wartościowy, którego emitent potwierdza, że zaciągnął pożyczkę w określonej wysokości, (jest dłużnikiem właściciela obligacji) i zobowiązuje się wobec właściciela obligacji do spełnienia świadczenia (np. zwrotu pożyczki wraz z odsetkami) w precyzyjnie określonym terminie (powyżej 1 roku). Rozróżnia się następujące klasyfikacje obligacji: skarbowe, komunalne i korporacyjne, o zmiennym oprocentowaniu, o stałym oprocentowaniu, obligacje zerokuponowe, przychodowe, z prawem pierwszeństwa oraz zamienne.

Odkupienie jednostek

Odkupienie od uczestnika przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia.

Odsetki

Kwota płacona za używanie pieniędzy bądź otrzymywana za ich udostępnienie. Odsetki są dla banku kosztem pozyskania obcych kapitałów (np. depozytów bankowych) przez zaciągnięcie zobowiązań, bądź też przychodem wynikającym z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów), powodującym powstanie należności.

Odsetki narastające

Procent, który z upływem czasu narósł, ale nie jest jeszcze płatny. Odsetki narastające (procent narastający) od obligacji rozliczane są przy sprzedaży.

Oprocentowanie progresywne depozytów bankowych

Polega na obliczaniu odsetek wg rosnącej stopy procentowej, której wysokość może zależeć od: wysokości dziennego salda rachunku bieżącego lub okresu utrzymywania depozytu na rachunku terminowym.

Oprocentowanie stałe

Wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych obowiązujące niezmiennie przez cały okres trwania spłaty kredytu.

Opłata manipulacyjna

Opłata dystrybucyjna, prowizja. Opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek uczestnictwa.

Opłata za zarządzanie

Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zależy w głównej mierze od rodzaju prowadzonej przez fundusz polityki inwestycyjnej - im bardziej polityka inwestycyjna funduszu jest agresywna, tym opłata za zarządzanie jest wyższa.

Papier wartościowy

Dokument lub nieposiadający formy materialnej zapis elektroniczny na rachunku papierów wartościowych, obejmujący określone prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi - np. akcje, obligacje.

Papier wartościowy

Skrót od Personal Identification Number - numer identyfikacji osobistej, numer poufny, przypisany wyłącznie jednej osobie. Stosowany najczęściej jako elektroniczny podpis w transakcjach przy użyciu kart bankowych.

Papiery dłużne

Papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zazwyczaj wypłacenia określonej sumy pieniędzy) pomiędzy ich emitentem, a nabywcą papieru dłużnego (wszelkiego rodzaju obligacje, bony).

Podatek od zysków kapitałowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany z tytułu uzyskiwanego dochodu od wszelkich dochodów kapitałowych, w tym udziału w funduszach kapitałowych (m.in. w funduszach inwestycyjnych), wynoszący obecnie 19 % zysku.

Polecenie przelewu

Polega na wydaniu dyspozycji przelania określonej kwoty z rachunku klienta na wskazany rachunek.

Polityka inwestycyjna funduszu

Określona w statucie funduszu polityka informująca potencjalnych uczestników, w jaki sposób fundusz zamierza osiągnąć swój cel inwestycyjny. Polityka inwestycyjna określa kategorie lokat funduszu oraz wyjaśnia, jakimi kryteriami będą się kierować zarządzający aktywami funduszu przy wyborze tychże lokat, tak aby fundusz osiągnął zamierzony cel inwestycyjny.

Prospekt informacyjny

Dokument o charakterze informacyjnym publikowany przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne otwarte, zawierający szereg istotnych z punktu widzenia uczestnika informacji o funduszu, (m. in. sposobie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej, historycznych wynikach finansowych funduszu), zarządzającym nim towarzystwie oraz podmiotach zaangażowanych w jego obsługę. Prospekty informacyjne dostępne są na stronie internetowej towarzystwa, w jego siedzibie oraz w punktach zbywania jednostek uczestnictwa, a także dostarczane uczestnikowi na jego żądanie.

Przelew

Usługa przekazania środków na podstawie dyspozycji klienta na wskazany rachunek.

Rachunek pomocniczy

Rachunek bankowy służący do gromadzenia środków na wyodrębnione cele i przeprowadzania rozliczeń związanych z jego przeznaczeniem.

Rachunek w walucie obcej

Rachunek posiadany w instytucji finansowej w innej walucie niż krajowa.

Rating

Wskaźnik pozwalający ocenić wiarygodność kredytową emitenta lub ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi, nadawany przez wyspecjalizowaną firmę (agencję ratingową).

Rejestr funduszy inwestycyjnych

Spis wszystkich funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Polsce prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Rejestr uczestnika

Konto danego uczestnika w funduszu, wyodrębnione w ramach rejestru uczestników funduszu, na którym zapisywane są wszelkiego rodzaju informacje na temat uczestnika oraz przeprowadzonych przez niego operacji na jednostkach uczestnictwa.

Rezydent

Osoba fizyczna mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Saldo minimalne

Minimalna suma, jaka należy utrzymać na określonego rodzaju rachunku.

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO)

Fundusz inwestycyjny zbywający jednostki uczestnictwa, charakteryzujący się w odróżnieniu od funduszu inwestycyjnego otwartego, możliwością ograniczenia częstotliwości odkupywania jednostek uczestnictwa, dopuszczalnym ograniczeniem katalogu uczestników tylko do osób prawnych oraz możliwością prowadzenia polityki inwestycyjnej odpowiadającej funduszom inwestycyjnym zamkniętym.

Sprawozdanie finansowe funduszu

Podlegający badaniu/przeglądowi przez biegłego rewidenta dokument zawierający bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, zestawienie lokat oraz inne istotne informacje o działalności funduszu inwestycyjnego w pierwszym półroczu roku obrotowego (sprawozdanie półroczne) lub w całym roku obrotowym (sprawozdanie roczne). Półroczne sprawozdania finansowe funduszu publikowane są na stronie internetowej towarzystwa. Ponadto roczne i półroczne sprawozdania finansowe powinny być dostępne w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz doręczane uczestnikom na ich żądanie.

Spółka akcyjna

Spółka handlowa, której kapitał zakładowy (kapitał akcyjny) podzielony jest na akcje o równej wartości nominalnej. Spółka akcyjna jest spółką kapitałową wyposażoną w osobowość prawną, a więc działa pod własną firmą i odpowiada wobec osób trzecich całym swoim majątkiem.

Statut funduszu

Podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki uczestnika funduszu oraz określający organizację i sposób działania funduszu inwestycyjnego, sporządzony w formie aktu notarialnego. Statut uwzględnia w szczególności informacje dotyczące polityki inwestycyjnej funduszu, rodzaje dopuszczalnych lokat funduszu, wysokości pobieranych opłat i kosztów funduszu. Kopia statutu funduszu stanowi załącznik do prospektu informacyjnego tego funduszu.

Stopa procentowa

Procent od sumy pieniędzy płacony przez określony czas jako zapłata za jej pożyczenie. Rozróżniamy stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy procentowej musi być uwzględniona stopa inflacji.

Tajemnica bankowa

Obowiązek banku do utrzymania w tajemnicy danych dotyczących klientów. Bank nie może powoływać się na tajemnicę bankową jedynie w stosunku do urzędów skarbowych. Nie może także odmawiać występowania w roli świadka w sprawach cywilnych i karnych.

Termin płatności

Dzień spłaty zobowiązania albo okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności.

Token

Osobiste urządzenie zabezpieczające, generujące kod identyfikacyjny, które umożliwia jednoznaczną identyfikację użytkownika i służy do uwierzytelniania dyspozycji użytkownika.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI/towarzystwo)

Osoba prawa (spółka akcyjna), będąca najważniejszym organem funduszu inwestycyjnego, której podstawowym celem jest tworzenie funduszy, zarządzanie nimi i reprezentowanie ich wobec osób trzecich. Towarzystwo jako organ funduszu podejmuje wszelkie działania konieczne do prawidłowego funkcjonowania funduszu. Niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności przez towarzystwo jest uzyskanie zezwolenia KNF.

Transakcja

Umowa handlowa, np. kupno, sprzedaż. Dla banku jest to każdy kredytowy lub debetowy zapis na rachunku klienta.

Uczestnik funduszu

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca tytuł prawny (jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny) do udziału w aktywach funduszu. Nabycie jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego jest nabyciem udziału w aktywach funduszu. Uprawnienia uczestnika funduszu nabywa się poprzez zawarcie umowy z funduszem, a na etapie tworzenia funduszu - z towarzystwem, przy czym posiadanie praw uczestnika funduszu wiąże się w takim przypadku z przydziałem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych i wpisem funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Umorzenie jednostek uczestnictwa

Likwidacja jednostek będąca efektem złożenia przez uczestnika zlecenia ich odkupienia.

Upoważnienie

Pisemny dokument, z którego wynikają uprawnienia przedstawicielskie.

Ustawa

Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.), określająca zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto (WAN) funduszu

Wartość aktywów funduszu inwestycyjnego pomniejszona o zobowiązania funduszu w dniu wyceny.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa (WANJU)

Wartość aktywów netto funduszu otwartego lub specjalistycznego otwartego w dniu wyceny podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrach uczestników funduszu.

WIBOR

Stopa procentowa Warszawskiego Rynku Międzybankowego dla lokat udzielanych przez banki w złotych dla danego okresu, ustalana jako średnia z kwotowań banków i publikowana przez serwis Reuters na stronie WIBO o godz. 11.00 danego dnia notowań.

Wpłata początkowa

Wyrażona w złotych lub w walucie obcej minimalna kwota, którą należy wpłacić do funduszu inwestycyjnego, aby stać się jego uczestnikiem.

Wspólny rachunek

Rachunek na nazwisko dwóch lub większej liczby osób. Saldem tego rachunku mogą dysponować jedynie wszyscy razem.

Wyciąg z rachunku bankowego

Dokument sporządzony przez bank dla posiadacza rachunku bankowego, informujący o dokonanych na tym rachunku operacjach i wynikającym z nich saldzie na koniec określonego dnia.

Zarządzający funduszem

Zatrudniony przez TFI specjalista, którego zadaniem jest efektywne zarządzanie środkami funduszu zgodnie z jego celami inwestycyjnymi.

Zlecenie

Oświadczenie woli składane przez uczestnika funduszu dotyczące nabycia, odkupienia, konwersji, zamiany jednostek uczestnictwa oraz ustanowienia bądź odwołania pełnomocnictwa lub blokady.

Zlecenie stałe

Stała (do odwołania) dyspozycja wydana bankowi przez klienta w sprawie dokonywania pewnej określonej czynności wielokrotnie lub rutynowo, np. zlecenie dokonywania regularnych płatności: rachunki za czynsz, telefon, gaz, prąd, itp.

Zmienna stopa procentowa

Stopa procentowa, która ulega fluktuacjom wraz ze zmieniającymi się warunkami na rynku pieniężnym; stanowi wygodny mechanizm cenowy w przypadku kredytu krótkoterminowego.

Czat