Obierz kurs na zysk!

Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej obliczane jest w następujący sposób:

 1. 28 lutego 2017 r. odczytana zostanie Wartość Wskaźnika: kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego  – będzie to Dzień Obserwacji Początkowej.
 2. Następnie co miesiąc – w kolejnych Dniach Obserwacji – dokonywane będą odczyty kursu EUR/PLN – dni obserwacji (31 marca 2017, 2 maja 2017, 31 maja 2017, 30 czerwca 2017, 31 lipca 2017, 31 sierpnia 2017, 2 października 2017, 31 października 2017,  30 listopada 2017, 2 stycznia 2018, 31 stycznia 2018, 28 lutego 2018, 3 kwietnia 2018, 30 kwietnia 2018, 31 maja 2018, 2 lipca 2018, 31 lipca 2018, 24 sierpnia 2018)
 3. Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej w skali 18 miesięcy jest obliczane w następujący sposób:

n/18 * 4,50%

n – oznacza liczbę Dni Obserwacji, w których wartość Wskaźnika znajduje się w Przedziale Obserwacji

Oprocentowanie będzie zatem równe iloczynowi:


 • stawki oprocentowania w skali Okresu Lokacyjnego (4,50%) oraz
 • ilorazu:
  • liczby Dni Obserwacji, w których Wskaźnik znajdował się w Przedziale Obserwacji
  • łącznej liczby Dni Obserwacji (18)

przy czym:

 • jeżeli w Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny nie jest ustalony, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Kurs Referencyjnego z pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Obserwacji Początkowej, w którym wartość Kursu Referencyjnego zostanie ustalona,
 • jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji wartość Kursu Referencyjnego nie jest ustalona, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Kursu Referencyjnego z pierwszego dnia roboczego następującego po tym Dniu Obserwacji, w którym oficjalna wartość Kursu Referencyjnego została ustalona,
 • w przypadku zaprzestania obliczania Kurs Referencyjnego, zostanie on zastąpiony przez inny kurs referencyjny wyznaczony w jej miejsce, a w przypadku braku takiego wyznaczenia – inny odpowiedni kurs referencyjny.

Odsetki wypłacane z Lokaty Terminowej inwestycyjnej stanowią iloczyn kapitału lokaty oraz stawki oprocentowania określonej zgodnie z powyższymi zasadami.

Przykładowe scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania lokaty inwestycyjnej:

Scenariusz pozytywny

Jeśli kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby równy lub wyższy od Kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 lutego 2017 i równy lub niższy od Kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 lutego 2017 powiększonego o 24 grosze we wszystkich 18 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 4,50% w skali 18 miesięcy (3,00% w skali roku).

18/18 * 4,50% = 4,50%

Scenariusz neutralny

Jeśli kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby równy lub wyższy od Kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 lutego 2017 i równy lub niższy od Kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 lutego 2017 powiększonego o 24 grosze w 9 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 2,25% w skali 18 miesięcy (1,50% w skali roku).

9/18 * 4,50% = 2,25%

Scenariusz negatywny

Jeśli kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby niższy od Kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 lutego 2017 lub wyższy od Kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 lutego 2017 powiększonego o 24 grosze we wszystkich 18 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,00% w skali 18 miesięcy (0,00% w skali roku).

0/18 * 4,50% = 0,00%

Zestawienie wyników scenariuszy ze stawkami oprocentowania lokat terminowych oferowanych przez Bank w okresie subskrypcji lokaty inwestycyjnej:

 Stawka oprocentowania w skali roku
Scenariusz pozytywny3,00%
Scenariusz neutralny1,00%
Scenariusz negatywny0,00%
Lokata 24-miesięczna2,10%
Lokata 12-miesięczna2,00%

Ryzyka związane z lokatą

 • oprocentowanie lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania lokat terminowych
 • brak odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem zakończenia okresu lokacyjnego

Opłaty za zerwanie lokaty w okresie lokacyjnym:

OkresStawka opłaty
28.02.2017 - 27.08.20170,60%
28.08.2017 - 27.02.20180,00%
28.02.2018 - 27.08.20180,00%

Wyrażona w PLN opłata pobrana za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym stanowi iloczyn kwoty zrywanej lokaty i właściwej stawki opłaty. Przykładowo, zerwanie lokaty w kwocie 10 000,00 PLN w lipcu 2017 r. skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości:

10 000,00 x 0,60% = 60,00 PLN

W konsekwencji, kwota przekazana na rachunek posiadacza zerwanej lokaty wyniesie 9 940,00 PLN.

Lokata Terminowa inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych:

 • Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy akceptacji ryzyka że wartość odsetek może być niższa od oprocentowania lokat terminowych lub odsetki nie będą należne
 • Dysponujących doświadczeniem w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż depozytowe (rachunki, lokaty terminowe)
 • Akceptujących ograniczoną płynność wynikającą z okresu lokacyjnego dłuższego niż 1 rok
 • Oczekujące pełnej gwarancji kapitału, z zastrzeżeniem pobrania opłaty w przypadku zerwania lokaty w Okresie lokacyjnym
 • Akceptujących opłatę za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym w wieku: 25 - 65 lat

Lokata jest dostępna tylko dla posiadaczy Konta indywidualnego BGŻOptima. Od naliczonych odsetek od kapitału lokaty pobrany zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czat