300 000 zł 2,5%

Lokata Deklasująca 4M

Czas trwania lokaty Typ produktu Oprocentowanie stałe
4-miesięczna  Lokata Deklasująca  2,3% w skali roku
  • Lokata Deklasująca VI jest lokatą terminową na okres 4 mies., nieodnawialną, otwieraną w złotych polskich.
  • jeden Klient może założyć maksymalnie 3 Lokaty Deklasujące VI
  • kwota ulokowana na pojedynczej Lokacie Deklasującej VI nie może być wyższa niż 100 000 zł
  • W przypadku, gdy wpłacone przez Klienta na Lokatę Deklasującą VI środki pieniężne nie stanowią w całości nowych środków, do wszystkich środków zdeponowanych w ramach lokaty stosowane jest oprocentowanie Lokaty standardowej 3-miesięcznej zgodnie z aktualną Tabelą oprocentowania.

Lokata dostępna jest dla Klientów posiadających Konto Indywidualne, Konto Wspólne lub Konto Junior lub na etapie zawierania Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima.

Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności oprocentowanie nie zostanie naliczone.

Czat