podstrona car bezkompromisowa

Lokata Bezkompromisowa

  • Lokata Bezkompromisowa jest lokatą otwieraną w złotych polskich, terminową, nieodnawialną
  • Można założyć tylko 1 lokatę. Po jej zakończeniu naliczone odsetki zostaną przekazane  na rachunek oszczędnościowy.
  • W przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności zwrócimy Ci kapitał oraz wypłacimy odsetki w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku i Lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie.
  • Klient, który zakłada Lokatę Bezkompromisową nie może skorzystać z Lokaty Bezkarnej.

Od naliczonych odsetek zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Lokata dedykowana jest Nowym Klientom i można  ją otworzyć wyłącznie na etapie składnia Wniosku o otwarcie Indywidualnego Konta Rachunek Smart w BGŻOptima. Nie jest dostępna w ramach Konta Wspólnego BGŻOptima i Konta BGŻOptima Junior.

Ważne! Lokatę Bezkompromisową może otworzyć Klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem tego konta. Jeżeli Klient nie spełni tego warunku zakładana lokata jest zakładaną przez Klienta Lokatą standardową 3 miesięczną.

Czat