Lokata Amerykańska

Lokata Amerykańska to lokata inwestycyjna, która daje możliwość osiągnięcia zysku jeżeli w okresie lokacyjnym wartość kursu USD/PLN będzie oscylowała w określonym przedziale, tj.: - 10 groszy do + 55 groszy, bez dodatkowych opłat i bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału.

Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej obliczane jest w następujący sposób:

  • 1 lutego 2017 r. odczytana zostanie Wartość Wskaźnika: kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku Polskiego  – będzie to Dzień Obserwacji Początkowej. Następnie co miesiąc – w kolejnych Dniach Obserwacji – dokonywane będą odczyty kursu USD/PLN – dni obserwacji (28 lutego 2017, 31 marca 2017, 2 maja 2017, 31 maja 2017, 30 czerwca 2017, 31 lipca 2017, 31 sierpnia 2017, 2 października 2017, 31 października 2017,  30 listopada 2017, 2 stycznia 2018, 31 stycznia 2018, 28 lutego 2018, 3 kwietnia 2018, 30 kwietnia 2018, 31 maja 2018, 2 lipca 2018, 31 lipca 2018, 31 sierpnia 2018, 1 października 2018, 31 października 2018, 30 listopada 2018, 31 grudnia 2018, 29 stycznia 2019)

Zasady naliczania odsetek od lokaty inwestycyjnej

Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej w skali 24 miesięcy jest obliczane w następujący sposób:

n/24 * 6,00%

n – oznacza liczbę Dni Obserwacji, w których wartość Wskaźnika znajduje się w Przedziale Obserwacji

Oprocentowanie będzie zatem równe iloczynowi:

  1. stawki oprocentowania w skali Okresu Lokacyjnego (6,00%) oraz
  2. ilorazu:
    • liczby Dni Obserwacji, w których Wskaźnik znajdował się w Przedziale Obserwacji
    • łącznej liczby Dni Obserwacji (24)

przy czym:

a) jeżeli w Dniu Obserwacji Początkowej Kurs Początkowy nie jest ustalony, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Kurs Referencyjnego z pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Obserwacji Początkowej, w którym wartość Kursu Referencyjnego zostanie ustalona,

b) jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji wartość Kursu Referencyjnego nie jest ustalona, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Kursu Referencyjnego z pierwszego dnia roboczego następującego po tym Dniu Obserwacji, w którym oficjalna wartość Kursu Referencyjnego została ustalona,

c) w przypadku zaprzestania obliczania Kurs Referencyjnego, zostanie on zastąpiony przez inny kurs referencyjny wyznaczony w jej miejsce, a w przypadku braku takiego wyznaczenia – inny odpowiedni kurs referencyjny.

Odsetki wypłacane z Lokaty Terminowej inwestycyjnej stanowią iloczyn kapitału lokaty oraz stawki oprocentowania określonej zgodnie z powyższymi zasadami.

Zapoznaj się z warunkami subskrypcji >>> Warunki Subskrypcji

Przykładowe scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania lokaty inwestycyjnej:

Scenariusz pozytywny
Jeśli kurs średni USD/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby równy lub wyższy od Kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2017 minus 0,10 PLN  i równy lub niższy od Kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2017 plus 0,55 PLN  we wszystkich 24 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 6,00% w skali 24 miesięcy (3,00% w skali roku).

24/24 * 6,00% = 6,00%

Scenariusz neutralny
Jeśli kurs średni USD/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby równy lub wyższy od Kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2017 minus 0,10 PLN  i równy lub niższy od Kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2017 plus 0,55 PLN  w 9 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 6,00% w skali 24 miesięcy (1,125% w skali roku).

9/24 * 6,00% = 2,25%

Scenariusz negatywny
Jeśli kurs średni USD/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby niższy od kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2017 minus 0,10 PLN lub wyższy od Kursu średniego USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2017 plus 0,55 PLN we wszystkich 24 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,00% w skali 24 miesięcy (0,00% w skali roku).

0/24 * 6,00% = 0,00%

Zestawienie wyników scenariuszy ze stawkami oprocentowania lokat terminowych oferowanych przez Bank w okresie subskrypcji lokaty inwestycyjnej:

 

Stawka oprocentowania w skali roku

Scenariusz pozytywny6%
Scenariusz neutralny2,25%
Scenariusz negatywny0,00%
Lokata 24-miesięczna2,10%
Lokata 12-miesięczna2,00%

Ryzyka związane z lokatą

  1. oprocentowanie lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania lokat terminowych
  2. brak odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem zakończenia okresu lokacyjnego

Czat