Lokata
Bezkompromisowa
2,7%

  • aż 2,7% w skali roku na 6M 
  • od 50 tys. zł do
     100 tys. zł na lokacie
  • dla nowych klientów
BGZOptima

Copyright 2019 by BGŻOptima

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacja dotyczy nieodnawialnej lokaty terminowej 3-miesięcznej w PLN, nominalne, stałe oprocentowanie 2,7% w skali roku. Minimalna kwota lokaty to 1 000 zł. Maksymalna kwota lokaty to 100 000 zł. Oferta dostępna wyłącznie na etapie składania Dyspozycji otwarcia Rachunku Lokaty Terminowej przy zawieraniu Umowy Ramowej dla Indywidualnego Konta BGŻOptima, Lokatę Bezkompromisową może założyć Nowy Klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem tego konta, przy czym Klient może założyć tylko jedną taką lokatę. Klient, który zakłada Lokatę Bezkompromisową nie może założyć Lokaty Bezkarnej. W przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności następuje zwrot kapitału oraz wypłata odsetek w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku Lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie, przy czym od naliczonych od kapitału lokaty odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje na temat Lokaty Bezkompromisowej znajdują się na stronie internetowej BGŻOptima w sekcji Lokaty www.bgzoptima.pl/lokaty/lokata-bezkompromisowa-3m

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526 -10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony.