Rodzaje funduszy

Nie wiesz od czego rozpocząć inwestowanie? Sprawdź jakie są dostępne rodzaje funduszy inwestycyjnych! Fundusze inwestycyjne to forma długoterminowego inwestowania - sam wybierasz strategię inwestycyjną, dopasowaną do Twoich celów!

 • Szansa na zysk

  wyższy niż na lokatach

 • Elastyczność

  Sam dobierasz strategię inwestycyjną

 • 0 zł opłat

  za nabycie/odkupienie

 • dostęp online

  fundusze dostępne przez internet

Obligacyjne

3 / 7 Średnie
ryzyko
3 / 7 Średni
zysk
Zobacz fundusze obligacyjne
 • Dla osób, które nie mają skłonności do ponoszenia ryzyka i nie godzą się z możliwą znaczącą stratą
 • Potencjalne zyski wyższe niż w funduszach pieniężnych, ale niższe niż w akcyjnych
 • Poziom ryzyka niższy niż w funduszach z udziałem akcji, ale wyższy niż w obligacyjnych
 • Wyższe wahania wyceny funduszy, a co za tym idzie, zalecany dłuższy horyzont inwestycyjny

Fundusze obligacji skarbowych nabywają: Obligacje emitowane przez Skarb Państwa, Obligacje komunalne i gminne, Fundusze obligacji korporacyjnych nabywają obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa.

Warto pamiętać, że  mogą w krótkim, a nawet w średnim czasie inwestycji przynieść stratę. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której rosną stopy procentowe, co przekłada się na spadek cen niektórych rodzajów obligacji.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wyniki historyczne subfunduszy nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Opłata za zarządzanie jest zgodna z kartą funduszu i jest uwzględniona w wycenie jednostki uczestnictwa. Należy mieć na uwadze, że w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa, wartość inwestycji może ulec zmniejszeniu o należny podatek dochodowy. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniki inwestycyjnego funduszy (subfunduszy). Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części, a nawet całości wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników oraz poziomu ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Akcyjne

6 / 7 Wysokie
ryzyko
6 / 7 Wysoki
zysk
Zobacz fundusze akcyjne
 • Przynoszą atrakcyjne stopy zwrotu w okresach hossy, ale też znaczące straty w okresach bessy
 • Statut funduszu określa minimalny i maksymalny udział akcji w portfelu, co oznacza że nawet w sytuacji krachu rynkowego zarządzający funduszem musi trzymać określony procent portfela w akcjach
 • Wieloletni horyzont inwestycyjny

W co inwestują: akcje, prawo do akcji, kwity depozytowe

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wyniki historyczne subfunduszy nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Opłata za zarządzanie jest zgodna z kartą funduszu i jest uwzględniona w wycenie jednostki uczestnictwa. Należy mieć na uwadze, że w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa, wartość inwestycji może ulec zmniejszeniu o należny podatek dochodowy. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniki inwestycyjnego funduszy (subfunduszy). Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części, a nawet całości wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników oraz poziomu ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Mieszane

5 / 7 Średnie
ryzyko
5 / 7 Średni
zysk
Zobacz fundusze mieszane
 • Posiada w swoim portfelu zarówno instrumenty udziałowe (akcje, prawa do akcji), jak i dłużne (obligacje)
 • Statut  funduszu reguluje minimalne i maksymalne udziały danej klasy aktywów w portfelu funduszu (np. w akcjach minimum 20% a max 60%), zarządzający dostosowuje je do aktualnej sytuacji rynkowej
 • W długim okresie powinien przynieść wyższy zysk niż fundusze obligacyjne, ale niższy niż akcyjne.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wyniki historyczne subfunduszy nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Opłata za zarządzanie jest zgodna z kartą funduszu i jest uwzględniona w wycenie jednostki uczestnictwa. Należy mieć na uwadze, że w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa, wartość inwestycji może ulec zmniejszeniu o należny podatek dochodowy. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniki inwestycyjnego funduszy (subfunduszy). Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części, a nawet całości wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników oraz poziomu ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Pozostałe

7 / 7 Wysokie
ryzyko
7 / 7 Wysoki
zysk
Zobacz fundusze pozostałe

Dzielą się na:

 • Surowcowe: inwestują w akcje i inne instrumenty udziałowe przedsiębiorstw związanych z wydobywaniem, przetwarzaniem i sprzedażą surowców, ETF-y odzwierciedlające kursy towarów giełdowych bądź indeksów surowcowych, instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji
 • Absolutnej stopy zwrotu – dążą do wypracowania dodatniego wyniku w każdych warunkach (gra na spadki, lewary, waluty itp. itd.).

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wyniki historyczne subfunduszy nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Opłata za zarządzanie jest zgodna z kartą funduszu i jest uwzględniona w wycenie jednostki uczestnictwa. Należy mieć na uwadze, że w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa, wartość inwestycji może ulec zmniejszeniu o należny podatek dochodowy. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniki inwestycyjnego funduszy (subfunduszy). Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części, a nawet całości wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników oraz poziomu ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.