strzałą

Fundusze inwestycyjne

Jak inwestować odpowiedzialnie?

Odpowiedzialne inwestowanie to integralny element naszego modelu biznesowego. W BGŻOptima chcemy zapewnić naszym klientom zarówno zyski finansowe, jaki i korzyści społeczne. Wiemy, że nasi klienci czują się z nami bezpiecznie, ale nie chcemy na tym poprzestawać. Uważamy, że w miarę rosnącej świadomości inwestorów ważne jest, by respektować zasady obowiązujące w branży. Zasady, które sprawiają, że nasze działania są bardziej odpowiedzialne społecznie.

Informacje o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) stają się coraz bardziej przejrzyste i są coraz częściej uwzględniane w analizach produktów i usług inwestycyjnych. Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie znacznie łatwiej jest korzystać z prawa do głosowania w imieniu mniejszych udziałowców i prowadzić bardziej zdecydowany dialog z firmami na temat czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego.

W BGŻOptima wierzymy, że Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ tworzą ramy pomagające inwestorom zrozumieć społeczne konsekwencje decyzji inwestycyjnych. Zachęcamy do wzięcia ich pod uwagę.

Kontekst historyczny

Na początku 2005 roku Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan zaprosił największych światowych inwestorów instytucjonalnych do wzięcia udziału w procesie tworzenia Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI). Osoby reprezentujące 20 instytucjonalnych inwestorów z 12 krajów zgodziły się uczestniczyć w obradach grupy inwestorów. Wspierała ich 70-osobowa grupa ekspertów reprezentująca różne grupy interesów, poczynając od branży inwestycyjnej, po organizacje międzyrządowe i rządowe, obywatelskie i akademickie.

Proces koordynowały Inicjatywa Finansowa Programu Środowiskowego ONZ (UNEP FI) i Program ONZ Global Compact. Sekretarz Generalny ONZ ogłosił sześć zasad na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych w kwietniu 2006 roku.

Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ

Sześciu zasadom ONZ towarzyszy zestaw możliwych działań, które mogą podjąć inwestorzy instytucjonalni i zarządzający aktywami w celu uwzględnienia czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w działaniach inwestycyjnych.

Działania te dotyczą różnych spraw, w tym podejmowania decyzji inwestycyjnych, aktywnej własności, przejrzystości, współpracy i zyskiwania szerszego poparcia dla tych praktyk ze strony inwestorów instytucjonalnych. Odzwierciedla to podstawowe zasady inwestorów, których portfele są bardzo zdywersyfikowane.

Sześć zasad odpowiedzialnego inwestowania zobowiązuje inwestorów do złożenia następujących obietnic:

  • Będziemy włączać czynniki ESG w analizę inwestycji i proces podejmowania decyzji.
  • Będziemy aktywnymi właścicielami i będziemy włączać czynniki ESG w naszą politykę własności i w nasze praktyki.
  • Będziemy dążyć do ujawniania stopnia uwzględniania czynników ESG przez jednostki, w które inwestujemy.
  • Będziemy promować akceptację i wdrażanie Zasad w branży inwestycyjnej.
  • Będziemy współpracować, aby zwiększyć naszą skuteczność poprzez wdrażanie Zasad.
  • Będziemy zdawać raporty z naszych działań i z postępów we wprowadzaniu w życie Zasad.

Więcej o zasadach ONZ dotyczących inwestowania: www.unpri.org.

Dwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, których fundusze dostępne są w naszej ofercie zobowiązały się do przestrzegania Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ:

  • Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
  • Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ma własne standardy dotyczące odpowiedzialnego inwestowania. Więcej o tych zasadach: www.bphtfi.pl/lad-korporacyjny.

Czat