BGZ SFIO

Fundusze inwestycyjne

Metodologia ratingu

Rating Analiz Online to inicjatywa, która w odróżnieniu od innych systemów ocen (w tym Rankingu Analiz Online bazującego na wskaźniku Information Ratio), opiera się nie tylko na ocenie czynników ilościowych, takich jak zysk, ryzyko, koszty, ale również bierze pod uwagę czynniki jakościowe. Oceniając poszczególne fundusze, oprócz samych wyników bierzemy również pod uwagę ich stabilność, doświadczenie zespołu zarządzającego aktywami, czy organizację procesu inwestycyjnego.

Każdy rating funduszu składa się z części: przyznanej oceny oraz towarzyszącego jej raportu analitycznego - dwóch nierozłącznych elementów. Ocena funduszu daje inwestorom gotową odpowiedź na pytanie o to, czy fundusz jest dobrym rozwiązaniem. Towarzyszący ocenie raport prezentuje natomiast dogłębną argumentację wyjaśniającą ocenę funduszu, daje wgląd w charakterystykę funduszu, wskazując na najważniejsze czynniki, które będą decydowały o tym jak fundusz będzie się zachowywał w różnych warunkach rynkowych, oraz podpowiada czego się po nim spodziewać w określonych sytuacjach.

Cel ratingu

Rating funduszu został stworzony by pomóc inwestorom oraz doradcom w zrozumieniu produktu oraz dopasowaniu konkretnych rozwiązań do indywidualnych potrzeb. Pomaga również w określeniu jaką rolę może pełnić w portfelu inwestora oraz służy mądremu zarządzaniu odpowiednio zdywersyfikowanym portfelem. Odbiorcą ratingu mogą być zarówno inwestorzy indywidualni, doradcy finansowi, a także osoby odpowiedzialne za tworzenie oferty produktowej.

Niezależność

Ratingi funduszy nie są wykonywane na czyjekolwiek zlecenie, decyzja o wyborze funduszy do oceny jest powodowana interesem inwestorów, a także własnym uznaniem analityków. Stąd inwestorzy i dystrybutorzy mogą liczyć na rzetelność i obiektywizm - dwie podstawowe cechy, przyświecające działalności Analiz Online.

Dobór funduszy

Analitycy Analiz Online oceniają przede wszystkim fundusze, które wiele znaczą dla inwestorów, a także te mało popularne, które wyróżniają się na tle pozostałych rozwiązań w grupie (stylem, wynikami bądź wyjątkowym podejściem inwestycyjnym), co powoduje zwrócenie na nie uwagi. Przy wyborze funduszu do oceny bierze się pod uwagę wartość zarządzanych aktywów oraz historię funduszu, przy czym im wyższy profil ryzyka, tym wymagana dłuższa historia.

Metodologia

Analiza funduszu polega na dogłębnym zbadaniu czterech podstawowych obszarów, które decydują o obecnym zachowaniu funduszu oraz o zachowaniu w przyszłości:

 • Zarządzający i proces inwestycyjny. Badana jest kultura inwestycyjna firmy zarządzającej aktywami oraz sam proces inwestycyjny, określana jest rola i strefy wpływu poszczególnych jego uczestników. Ocena ścieżki prowadzącej do konkretnej decyzji inwestycyjnej oraz swobody zarządzającego, pozwala zrozumieć jaki jest styl zarządzania funduszem - autorski czy zespołowy. Analizie poddawane są umiejętności oraz doświadczenia zarządzającego, sprawdzając jego dotychczasowe dokonania. Analizy Online starają się ocenić jego temperament, sprawdzić jakie ma wsparcie w zespole inwestycyjnym, czy odnajduje się w obowiązującym procesie inwestycyjnym oraz to jak jest wynagradzany.
 • Polityka inwestycyjna i portfel. Analizowany jest charakter funduszu, czy jest on konserwatywny czy agresywny, wzrostowy czy skupiony na poszukiwaniu wartości. Analizowany jest poziom aktywności zarządzającego oraz stopień wykorzystania różnych narzędzi i technik. Dokładnie badany jest portfel funduszu i jego historia, ze szczególnym uwzględnieniem : największych pozycji, struktury branżowej, geograficznej. Oceniane są umiejętność zarządzającego w zakresie selekcji oraz alokacji. Badana jest wrażliwość funduszu na różne rodzaje ryzyk: m.in. ryzyko stopy procentowej portfela dłużnego (poziom duration), ryzyko niewypłacalności emitenta obligacji, ryzyko walutowe, płynności.
 • Wyniki funduszu i ryzyko. Analizowane są wyniki wypracowywane przez fundusz w różnych horyzontach czasowych, odnosząc je do benchmarku oraz konkurentów. Analizy Online zwracają szczególną uwagę na powtarzalność osiąganych rezultatów oraz analizowane jest zachowanie funduszu w różnych warunkach rynkowych. Analizowany jest poziom ryzyka funduszu, przy wykorzystaniu takich wskaźników jak m.in. odchylenie standardowe (pokazujące ryzyko związane ze zmiennością notowań), czy tracking error (pozwalający na dokonanie oceny zgodności efektów zarządzania z wynikami osiąganymi przez benchmark). Oceniana jest również efektywność łącząc korzyści w postaci wyników z ryzykiem, na jakie narażane są zgromadzone w funduszu środki.
 • Koszty i opłaty. Analizy Online przyglądają się poziomowi wszystkich kosztów związanych z inwestycją. Analizują poziom opłat manipulacyjnych pobieranych przez dystrybutorów, a także poziom kosztów operacyjnych obciążających aktywa, bazując na wskaźniku Total Expense Ratio (relacja skorygowanych kosztów operacyjnych do średniej wartości aktywów).

Każdy z tych obszarów jest oceniany oddzielnie, a ostateczna ocena funduszu jest wypadkową ocen cząstkowych. Waga każdego z obszarów zależy od profilu ryzyka funduszu.

  fundusze dłużne oraz
gotówkowe i pieniężne
pozostałe fundusze
Zarządzający i proces inwestycyjny 20% 30%
Polityka inwestycyjna i portfel 20% 30%
Wyniki funduszu i ryzyko 30% 30%
Koszty i opłaty 30% 10%

Narzędzia

Każdej analizie stojącej u podstaw przyznanej oceny towarzyszy bezpośrednia rozmowa analityka z zarządzającym. Dzięki temu poznawana jest filozofia inwestycyjna poszczególnych osób starając się dostrzec te postawy, które rodzą szanse na uzyskanie wysokiej powtarzalności uzyskiwanych wyników w przyszłości. Przynajmniej raz do roku Analizy Online starają się spotykać również z szefami działów inwestycji, aktualizując swoją wiedzę na temat procesu inwestycyjnego, zaangażowanych w niego osób, czy też innych zmian mogących mieć wpływ na zmianę postrzegania funduszu.

W analizie wykorzystywany jest szereg autorskich narzędzi, zarówno tych dostępnych dla naszych klientów, jak program Navigator, czy serwis FUNDonline FI, jak również stworzonych specjalnie na potrzeby przygotowania ratingu. Dzięki nim analizowane są informacje zawarte w prospektach funduszy, sprawozdaniach finansowych oraz publikowanych co miesiąc kartach funduszy. W wyniku tego procesu otrzymywany jest obraz funduszu, stanowiący podstawę do wydania oceny. Każdy z analityków musi przy tym skutecznie obronić własną opinię wewnątrz naszej firmy. Ocena Analiz Online nie jest konsultowana z przedstawicielami TFI.

Jak czytać oceny funduszy?

 Fundusze są oceniane systemem gwiazdek, przy czym wpływ na ich ostateczną liczbę ma ocena każdego z czterech wymienionych obszarów. Idea jest prosta - najwyżej oceniane przez nas fundusze otrzymują 5 gwiazdek, zaś te o których Analizy Online mają złą opinię - otrzymują jedną gwiazdkę.

Uproszczona interpretacja ocen

 • 4-5 gwiazdek: te fundusze zasługują na to by być w Twoim portfelu
 • 2-3 gwiazdki: zastanów się czy warto jest mieć te fundusze w portfelu
 • 1 gwiazdka: w Twoim portfelu nie powinno być miejsca dla tak słabych rozwiązań

Pełna interpretacja ocen

 • 5 gwiazdek - fundusze, które zdaniem analityków Analiz Online oferuj�� wyjątkową jakość. Są one w stanie w powtarzalny sposób i przy ograniczonym ryzyku osiągać wyniki lepsze od konkurentów. Aby fundusz otrzymał 5 gwiazdek, musi być znacznie lepszy od konkurentów w większości kluczowych aspektów.
 • Fundusze z 4 gwiazdkami są zdaniem analityków Analiz Online ponadprzeciętne, są w stanie wypracowywać wyniki lepsze od przeciętnych. Choć nie są to najlepsze fundusze w swojej grupie to są warte inwestycji, gdyż większość badanych aspektów plasuje je powyżej średniej.
 • Fundusze, które otrzymały 3 gwiazdki to produkty, które zazwyczaj niczym szczególnym się nie wyróżniają, ale jednocześnie nie mają większych wad. Trzy gwiazdki mogą również otrzymać fundusze, które w pewnych aspektach mocno się wyróżniają, ale wady występujące w innych miejscach równoważą jego zalety. Zdaniem Analiz Online w przypadku tych funduszy, prawdopodobieństwo osiągania ponadprzeciętnych wyników w długim terminie jest stosunkowo niskie. Ocena wskazująca na to, że fundusz nie jest ani dobrym, ani złym rozwiązaniem.
 • Fundusze z 2 gwiazdkami to produkty, które są słabsze od konkurentów w kilku aspektach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w dłuższym okresie osiągną wyniki słabsze od średniej.
 • Fundusze z 1 gwiazdką to bardzo słabe rozwiązania, których nie powinno się brać pod uwagę przy budowie własnego portfela. Są to fundusze, które są obciążone poważnymi wadami, nie dającymi podstaw do osiągania satysfakcjonujących wyników.

Zawieszenie

Zawieszenie oceny nie musi oznaczać, że z funduszem dzieje się coś złego. Zawieszenie daje nam czas na ocenę skutków istotnych wydarzeń, mogących mieć wpływ na zachowanie funduszu w przyszłości. Zawieszenie stosujemy przede wszystkim w przypadku zmiany zarządzającego, firmy zarządzającej lub przy istotnej zmianie polityki inwestycyjnej. W zależności od charakteru polityki inwestycyjnej zawieszenie może trwać od kilku tygodni nawet do kilkudziesięciu miesięcy. Dłuższy czas jest konieczny do tego, by móc w pełnym cyklu hossa-bessa ocenić skutki polityki inwestycyjnej, prowadzonej przez nowego zarządzającego.

W niektórych szczególnych sytuacjach Analizy Online mogą się powstrzymać od wydania oceny, wtedy do dyspozycji oddawany jest materiał analityczny.

Sama ocena funduszu, bez towarzyszącego jej raportu analitycznego nie powinna być podstawą do podjęcia decyzji o inwestycji. Dopiero pełen rating funduszu (ocena + raport analityczny) może dać nam odpowiedź na pytanie, czy fundusz odpowiada naszym celom.

Wydana ocena utrzymuje swoją ważność do momentu jej zmiany.

Rating funduszu

 Ostatecznym efektem pracy analityków Analiz Online jest ocena funduszu oraz raport analityczny, który zawiera opinie o funduszu, opisuje jego słabe i silne strony. Raport składa się z 5 części: naszej opinii, która jest podsumowaniem przeprowadzonej analizy wskazującej na silne i słabe strony funduszu oraz 4 kolejnych części opisujących efekty analizy czterech podstawowych obszarów. Raport wzbogacony jest o rożne dane pokazywane w formie tabel i wykresów.

Zmiana ratingu

 Aktualizacja ratingu dokonywana jest z różną częstotliwością w zależności od zachowania konkretnego funduszu. Analizy Online dążą do tego by każdy rating aktualizowany był raz na rok. Dodatkowo możliwa jest częstsza aktualizacja wywołana m.in. istotną zmianą charakterystyki funduszu. Po ponownej analizie funduszu, możliwe są trzy rozwiązania: utrzymanie oceny na tym samym poziomie, podwyższenie oceny, a także jej obniżenie. Każdorazowo taka decyzja wyjaśniana jest w materiale analitycznym.

Dostępność ratingów

 Ratingi Analiz Online dostępne są na stronie BGŻOptima przy każdym z dystrybuowanych subfunduszy.

Czat