BGZ SFIO

Fundusze inwestycyjne

Metodologia rankingu

Podział funduszy

Ryzyko jest elementem towarzyszącym każdej decyzji inwestycyjnej - nie tylko na rynku kapitałowym. Jednocześnie każdy z inwestorów ma swój własny profil ryzyka, będący wypadkową wielu elementów, miedzy innymi wieku, stanu majątkowego, wiedzy, celu inwestycji i czasu, jaki można poświecić na jej "pilnowanie". To właśnie profil ryzyka determinuje wybór instrumentów, w które lokowane będą środki.

Niezależnie od tego, jaki jest poziom tolerancji dla ryzyka, za każdą jego jednostkę inwestor będzie oczekiwał odpowiedniego wynagrodzenia w postaci uzyskanej stopy zwrotu. Dlatego też, opracowując metodologię konstruowania rankingów Analiz Online zdecydowały się uwzględnić oba elementy: zarówno relację oczekiwanej stopy zwrotu do towarzyszącego jej ryzyka, jak również jego bezwzględny poziom.

Określeniu drugiego elementu służy, zastosowany przez Analizy Online, podział funduszy na jednorodne pod względem deklarowanej polityki inwestycyjnej grupy.

Główne czynniki determinujące przynależność funduszu do danej grupy to relacje pomiędzy 3 głównymi składnikami portfela - akcjami, papierami dłużnymi i instrumentami rynku pieniężnego oraz geograficzny zasięg dokonywanych inwestycji. Tym samym ranking Analiz Online daje inwestorom pewność, iż dokonywana na jego podstawie ocena dotyczy produktów o bardzo zbliżonym, bezwzględnym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Dobór funduszy

Minimalna liczebność grup, która umożliwia konstrukcję rankingu została ustalona na poziomie pięciu funduszy. Jednocześnie firma Analizy Online wymaga, aby w odpowiednio długim czasie - 12 lub 36 miesięcy, realizowały one określoną politykę inwestycyjną, charakterystyczną dla grupy, do której należą. W związku z tym mogą się pojawić przypadki, w których mamy do czynienia z wystarczająco długim czasem istnienia funduszu, a brak oceny wynika ze zmian w deklarowanej polityce inwestycyjnej. Przykładem takiego stanu rzeczy mogą być obserwowane swego czasu przekształcenia funduszy związanych z Programem Powszechnej Prywatyzacji.

Obliczenia

W celu ustalenia pozycji w rankingu, dla każdego funduszu Analizy Online muszą wyznaczyć oczekiwaną stopę zwrotu i towarzyszące jej ryzyko. W rankingach wykorzystywany jest wskaźnik Information Ratio. Wskaźnik ten, opracowany jako miara oceny wyników funduszy, zawiera oba niezbędne z punktu widzenia Analiz Online elementy. Prognoza sprowadza się do określenia tzw. dodatkowej stopy zwrotu (Excess Return), wynikającej z różnicy pomiędzy miesięcznymi stopami zwrotu uzyskanymi przez fundusz i portfel wzorcowy.

Z uwagi na dużą różnorodność portfeli wzorcowych, którymi operują poszczególne fundusze, jako wzorzec posłużyły własne, skonstruowane dla poszczególnych grup wewnętrzne benchmarki Analiz Online (SAFU). Szacunek ryzyka, towarzyszącego inwestycji w jednostki funduszy określony został, zgodnie z modelem, na historycznej zmienności dodatkowych stóp zwrotu (Tracking Error). Relacja oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka pozwala wyznaczyć dla każdego funduszu wskaźnik Information Ratio, stanowiący podstawę konstrukcji rankingów.

Ranking

Wyznaczone dla wszystkich funduszy wchodzących w skład poszczególnych grup wskaźniki Information Ratio umożliwiają przypisanie im odpowiednich ocen. Ze statystycznego punktu widzenia, każda zbiorowość ma pewna wspólna cechę - przeważają w niej jednostki przeciętne. Dlatego też opracowany przez Analizy Online sposób konstrukcji rankingu bazuje na wyznaczeniu nieproporcjonalnych przedziałów, dzięki czemu promowane są fundusze odbiegające od przeciętnej.

Przyjęte przez nas progi, które wyznaczają granice dla poszczególnych ocen to:
  • pierwsze 15% - 5
  • następne 20% - 4
  • następne 30% - 3
  • następne 20% - 2
  • ostatnie 15% - 1

Z uwagi na to, iż inwestycje w certyfikaty bądź jednostki funduszy inwestycyjnych mają w większości przypadków charakter długoterminowy (ze szczególnym uwzględnieniem II filaru systemu emerytalnego), sporządzane przez nas długoterminowe rankingi bazują na wynikach działalności poszczególnych funduszy na przestrzeni ostatnich 3 lat. Dla uzyskania pełniejszego obrazu zmian zachodzących w efektach polityki inwestycyjnej, Analizy Online zdecydowały się również publikować rankingi krótkoterminowe, które obejmują 12-miesięczne okresy.

Dzięki takiemu podejściu każdy zainteresowany może porównać wyniki oraz ich zmiany w krótkim i długim horyzoncie czasowym. Wysoka ocena uzyskiwana przez fundusz w obu horyzontach potwierdza skuteczność przyjętej polityki inwestycyjnej. W przypadku pojawienia się rozbieżności, otrzymujemy unikalną możliwość szybkiej reakcji na zmiany zachodzące na rynku funduszy, przyczyniającą się do wzrostu efektywności dokonywanych inwestycji.

Dostępność ratingów

 Rankingi Analiz Online dostępne są na stronie BGŻOptima przy każdym z dystrybuowanych subfunduszy.

Czat