korzyści szyte na miarę

Korzyści szyte na miarę

Fundusz z 6% lokatą daje możliwość wypracowania zysków wyższych niż standardowe oprocentowanie na depozytach o analogicznym okresie lokacyjnym.

  • oprocentowanie stałe 6% w skali roku na lokacie 3-miesięcznej
  • sam wybierasz spośród 6 subfunduszy o zróżnicowanym poziomie ryzyka, zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.
  • brak opłat za nabycie i odkupienie  jednostek uczestnictwa w funduszach*
  • wystarczy tylko 3000 zł, aby skorzystać z Funduszu z 6 % lokatą
  • nie tracisz wszystkich odsetek na lokacie nawet w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa przed terminem zakończenia lokaty - gwarantujemy 1,6 % w skali roku

*Propozycja ważna do 30 kwietnia 2017 r.

RYZYKA:

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wyniki historyczne subfunduszy nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Opłata za zarządzanie jest zgodna z kartą funduszu i jest uwzględniona w wycenie jednostki uczestnictwa. Należy mieć na uwadze, że w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa, wartość inwestycji może ulec zmniejszeniu o należny podatek dochodowy. Union Investment TFI S.A. . oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniki inwestycyjnego funduszy (subfunduszy). Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części, a nawet całości wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników oraz poziomu ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Czat