Wysoki zysk dojrzewa z czasem

Zwycięski Fundusz z 6% Lokatą

Przykład podziału środków przy minimalnej kwocie inwestycji:

  • promocyjne stałe oprocentowanie 6% w skali roku na lokacie 3-miesięcznej jest gwarantowane w przypadku utrzymania jednostek uczestnictwa w funduszach przez pełny okres trwania lokaty
  • minimalna kwota lokaty - 1000 zł, maksymalna - bez ograniczeń
  • minimalna kwota inwestycji - 3000 zł
  • możesz wybrać jeden lub kilka subfunduszy, w które chcesz zainwestować (opłacone zlecenie nabycia należy złożyć max. do 5 dni roboczych od dnia założenia lokaty)
  • możesz założyć dowolną ilość lokat, (przy czym ich łączna wartość nie może przekraczać 1/2 wartości środków ulokowanych w subfunduszach)

Zastrzeżenia prawne

Propozycja „Funduszu z 6% lokatą” dostępna jest w okresie od dnia 10 października 2016 roku do dnia 31 stycznia 2017 roku dla posiadaczy internetowego Konta Indywidualnego BGŻOptima i Konta Wspólnego BGŻOptima, po pełnej aktywacji Konta BGŻOptima. Oprocentowanie promocyjne Lokaty w ramach „Funduszu z 6% lokatą” (dalej „Lokata”) w wys. 6% w skali roku stosowane jest w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
1) Klient złożył (nie wcześniej niż 10 października 2016 r. i nie później niż 5-go dnia roboczego po dniu założenia Lokaty w ramach „Funduszu z 6% lokatą”) za pośrednictwem Konta Indywidualnego BGŻOptima opłacone zlecenie/zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Zrównoważony, Investor Akcji, Investor Top 25 Małych Spółek (wydzielonych w ramach Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty) i Investor Gold Otwarty, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, (wydzielonych w ramach Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ), zarządzanym przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  S.A. z siedzibą w Warszawie,
2) kwota, za którą Klient nabył ww. Jednostki Uczestnictwa, na koniec 5-go dnia roboczego po dniu założenia Lokaty w ramach „Funduszu z 6% lokatą” stanowi co najmniej dwukrotność wysokości środków pieniężnych ulokowanych przez Klienta na Lokacie w ramach „Funduszu z 6% lokatą”, przy czym kwota ta jest pomniejszana o wartość ww. Jednostek Uczestnictwa odkupionych przed dniem założenia Lokaty w ramach „Funduszu z 6% lokatą”,
3) Klient w okresie trwania Lokaty w ramach „Funduszu z 6% lokatą” nie złożył zlecenia odkupienia części bądź całości Jednostek Uczestnictwa, o których mowa w pkt 1.

W przypadku braku spełnienia warunku określonego w pkt 2 lub w pkt 3 do środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie w ramach „Funduszu z 6% lokatą” zastosowanie w całym okresie trwania tej lokaty znajduje oprocentowanie standardowe w wysokości 2,00% w skali roku.
W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji zerwania Lokaty w ramach „Funduszu z 6% lokatą” przed upływem Terminu Zapadalności Lokaty, do środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie w ramach „Funduszu z 6% lokatą” zastosowanie w całym okresie trwania tej lokaty znajduje oprocentowanie standardowe w wysokości 2,00% w skali roku. Lokata jest nieodnawialna. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1 000 zł. Klient może założyć dowolna ilość lokat pod warunkiem iż ich łączna wartość nie przekroczy 1/3 kwoty ulokowanej w inwestycji., przy czy, minimalna kwota jednej lokaty nie może być niższa niż 1000 zł. Jednostki Uczestnictwa subfunduszy są oferowane przez TFI Investors SA., a Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest podmiotem pośredniczącym w nabywaniu i odkupywaniu tych jednostek. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uwaga ! Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wyniki historyczne subfunduszy nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. BGŻOptima nie pobiera opłaty manipulacyjnej za zakup jednostek uczestnictwa subfunduszy dostępnych w ramach produktu Fundusz z 6% lokatą, zarządzanych przez TFI Investors SA. Opłata za zarządzanie jest zgodna z kartą funduszu i jest uwzględniona w wycenie jednostki uczestnictwa. Należy mieć na uwadze, że w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa, wartość inwestycji może ulec zmniejszeniu o należny podatek od dochodów kapitałowych. TFI Investros SA oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniki inwestycyjnego funduszy (subfunduszy). Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części, a nawet całości wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników oraz poziomu ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, niemniej nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji

Czat