Wróć Fundusz z lokatą

Specjaliści od zysku Sztuka dobrego wyboru

  • lokata 5% na 6M lub 4,75% na 3M

    oprocentowanie stałe w skali roku

  • 6 subfunduszy do wyboru

    możesz wybrać jeden lub więcej funduszy

  • Investors TFI oraz BGŻ BNP Paribas TFI

    do wyboru

Specjaliści od zysku Sztuka dobrego wyboru

Specjaliści starają się podejmować tylko dobre wybory. Dlatego szukają strategii, która skoncentruje wiele korzyści w jednym produkcie. Wypróbuj „Fundusz z lokatą”. Otrzymasz możliwość założenia atrakcyjnej lokaty i inwestycji w 6 funduszy Investors TFI lub TFI BGŻ BNP Paribas. Propozycja ważna do 27.12.2018 r.

Szczegóły

safe 5% na lokacie 6M

otrzymujesz na lokacie 6M w ramach funduszu z lokatą. Oprocentowanie jest gwarantowane, w przypadku utrzymania jednostek uczestnictwa przez cały okres trwania lokaty. W innym przypadku ulega obniżeniu do 1%.

4,75% na lokacie 3M

otrzymujesz na lokacie 3M w ramach funduszu z  lokatą. Oprocentowanie jest gwarantowane, w przypadku utrzymania jednostek uczestnictwa przez cały okres trwania lokaty. W innym przypadku ulega obniżeniu do 1%.

6 subfunduszy

1)          Lokata Terminowa („Lokata”) zakładana jest w ramach Konta Indywidualnego i Konta Wspólnego BGŻOptima, po pełnej aktywacji Konta BGŻOptima, w okresie od dnia 13 listopada 2018 r. do dnia 27 grudnia 2018 r., przy czym minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł.

Klient może otworzyć dowolną liczbę Lokat Terminowych w ramach „Funduszu z Lokatą”, przy czym dla każdej muszą zostać spełnione warunki określone w pkt. 2 poniżej.

Lokata Terminowa ma charakter odnawialny. Po upływie pierwszego okresu lokacyjnego, Lokata Terminowa odnawia się na kolejne okresy lokacyjne, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie Lokaty w kolejnych okresach lokacyjnych będzie wynosić tyle, ile wynosi odpowiednio: oprocentowanie 3-miesięcznej Lokaty klasycznej lub 6-miesięcznej Lokaty elastycznej, określone w Tabeli oprocentowania dla Rachunków w ramach Kont BGŻOptima, aktualnej w dniu odnowienia się Lokaty.

„Fundusz z Lokatą” jest kierowany do Klientów, którzy:

1.1.       są w wieku do 75 lat i należą do kategorii: detaliczny, profesjonalny lub uprawniony kontrahent;

1.2.       mają dowolny poziom wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu na rynkach kapitałowych lub w produkty o podobnym charakterze;

1.3.       są skłonni podzielić swoje środki przeznaczone na inwestycje pomiędzy 6-miesięczną Lokatę w Banku (z oprocentowaniem wyższym od oprocentowania lokaty standardowej) i nabycie jednostek uczestnictwa Subfunduszy;

1.4.       otrzymali pozytywny wynik oceny adekwatności dla wybranego subfunduszu w ramach ankiety MIFID, wykonanej w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie w lokowaniu środków instrumenty finansowe

1.5.       za swój cel inwestycyjny uznają

1.5.1.ochronę nominalnej i realnej wartości inwestycji (cel realizowany wyłącznie w przypadku: BGŻ BNP Paribas FIO Obligacji),

1.5.2. inwestowanie na przyszłe potrzeby emerytalne bądź systematyczne oszczędzanie,

1.5.3. wzrost wartości inwestycji, maksymalizację zysków (cel nierealizowany w przypadku: BGŻ BNP Paribas FIO Aktywnego Inwestowania)

1.5.4 dywersyfikację inwestycji;

1.6.       są w stanie zaakceptować jedynie:

1.6.1. niewielkie straty (do 20% - wyłącznie BGŻ BNP Paribas FIO Obligacji)

1.6.2. straty jedynie do wysokości  zainwestowanego kapitału (pozostałe Subfundusze);

1.7.       akceptują:

1.7.1.niski poziom zmienności wartości inwestycji (1, 2, 3 w skali SRRI - BGŻ BNP Paribas FIO Obligacji),

1.7.2.co najmniej średni poziom zmienności wartości inwestycji (4, 5 w skali SRRI – BGŻ BNP Paribas FIO Aktywnego Inwestowania, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Zrównoważony)

1.7.3.wysoki poziom zmienności wartości inwestycji (możliwa wartość SRRI funduszu na poziomie powyżej 5 – BGŻ BNP Paribas FIO Globalny Dynamicznego Wzrostu, Investor Nowych Technologii);

1.8.       deklarujących:

1.8.1. co najmniej średni (1 - 3 lata - BGŻ BNP Paribas FIO Obligacji, BGŻ BNP Paribas FIO Aktywnego Inwestowania, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego)

1.8.2. dłuższy (co najmniej 3 lata – BGŻ BNP Paribas FIO Globalny Dynamicznego Wzrost, Investor Zrównoważony, Investor Nowych Technologii)

horyzont inwestycyjny, co nie oznacza braku możliwości wcześniejszego zbycia produktu

2)          Oprocentowanie promocyjne stosowane jest w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

2.1.       Klient złożył w okresie między 13 listopada 2018 a 4 stycznia 2019 r. (przy czym nie później niż 5-go dnia roboczego po dniu założenia Lokaty w ramach „Funduszu z Lokatą”)  za pośrednictwem Konta Indywidualnego BGŻOptima lub Konta Wspólnego BGŻOptima opłacone zlecenie/zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu („Subfundusze”):

2.1.1.    Investor Zrównoważony lub Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, wydzielonych w ramach Investor Parasol FIO i zarządzanych przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie;

2.1.2.    Investors Nowych Technologii, wydzielony w ramach Investor Parasol SFIO i zarządzany przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie;

2.1.3.    BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji, BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania lub BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu, wydzielonych w ramach BGŻ BNP Paribas FIO i zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa

2.2.       kwota, za którą Klient nabył ww. Jednostki Uczestnictwa, na koniec 5-go dnia roboczego po dniu założenia Lokaty w ramach „Funduszu z Lokatą” stanowi co najmniej dwukrotność wysokości środków pieniężnych ulokowanych przez Klienta na Lokacie w ramach „Funduszu z Lokatą”, przy czym kwota ta jest pomniejszana o wartość ww. Jednostek Uczestnictwa odkupionych przed dniem założenia Lokaty w ramach „Funduszu z Lokatą”,

2.3.       Klient w okresie trwania Lokaty w ramach „Funduszu z Lokatą” nie złożył zlecenia konwersji ani odkupienia części bądź całości Jednostek Uczestnictwa, o których mowa w ppkt. 2.1.

W przypadku:

a.           niespełnienia warunku określonego w ppkt. 2.2 lub w ppkt. 2.3, do środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie w ramach „Funduszu z Lokatą” zastosowanie w całym pierwszym okresie lokacyjnym znajduje oprocentowanie równe 1,00% w skali roku;

b.          złożenia przez Klienta dyspozycji zerwania Lokaty w ramach „Funduszu z Lokatą” przed upływem Terminu Zapadalności Lokaty, do środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie w ramach „Funduszu z Lokatą” zastosowanie w całym okresie trwania tej lokaty znajduje oprocentowanie równe1,00% skali roku.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co wartość Jednostek Uczestnictwa cechować się może dużą zmiennością. Dotychczasowe wyniki Subfunduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik Subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty nawet całości zainwestowanych środków.

Wymagane przepisami prawa informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, dane finansowe, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, zawarte są w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, udostępnionych klientowi przy składaniu zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa oraz dostępnych wraz z Tabelą Opłat na stronie internetowej: https://www.bgzoptima.pl/inwestycje/fundusze-inwestycyjne.


Informacje dotyczące ryzyka:

1.          Inwestowanie w Subfundusze wiąże się z ryzkiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Klient musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w Subfundusze wiąże się w szczególności z następującymi rodzajami ryzyka (szczegółowo określonymi w Rozdziale IV Prospektu informacyjnego, dostępnego w oddziałach Banku i na stronie internetowej: https://www.tfi.bgzbnpparibas.pl/dokumenty,prospekty.html):

a.           Ryzyko lokat subfunduszu - wynikające z inwestowania przez Subfundusz części lub większości aktywów w akcje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

b.          Ryzyko rynkowe - wynikające z podlegania cen papierów wartościowych i innych instrumentów zmianom w zależności od stanu koniunktury giełdowej.

c.           Ryzyko kredytowe - trwałej lub czasowej utraty przez emitentów papierów wartościowych zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

d.          Ryzyko płynności – brak możliwości dokonania zakupu lub sprzedaży dużego pakietu papierów wartościowych w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę, ze względu na niskie obroty na giełdzie.

e.           Ryzyko walutowe - w przypadku dokonywania przez subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych lub w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych. Wahania kursu walut obcych mogą przekładać się na wahania wyrażonych w złotych cen takich papierów wartościowych.

f.           Ryzyko makroekonomiczne - uzależnienie wyniku inwestycyjnego od parametrów makroekonomicznych, jak m.in. tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom bezrobocia.

g.           Inne ryzyko, takie jak: kontrahenta, operacyjne, prawne, międzynarodowe, stóp procentowych, niedopuszczenia walorów do notowań, wyceny, kontrpartnerów, związane z nabywaniem instrumentów pochodnych, stosowanej strategii alokacji i inwestycji w tytuły uczestnictwa.

2.          Spełnienie warunków uprawniających do promocyjnego oprocentowania Lokaty wymaga akceptacji ryzyka, właściwego dla poszczególnych Subfunduszy, ze względu na wymóg złożenia i opłacenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa o wartości co najmniej równej wartości nominalnej Lokaty. Ryzyko takie nie występuje w przypadku otwarcia lokat na warunkach standardowych, których oferta jest przedstawiona w niniejszej tabeli oprocentowania. Ryzyko to jest z kolei niższe, niż w przypadku przeznaczenia całości środków rozdysponowanych między Subfundusz a Lokatę wyłącznie na opłacenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy.

3.          Lokata nie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dodatkowo, środki zgromadzone na Lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie limitów, na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (szczegóły na stronie: https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/bfg-system-gwarantowania-depozytow-w-polsce oraz w arkuszu informacyjnym dla deponentów).


Bank informuje, że oferuje lokaty na warunkach standardowych, tzn. których oprocentowanie nie jest uzależnione od zlecenia nabycia Subfunduszy. Ich oferta znajduje się w niniejszej tabeli oprocentowania. Możliwe jest również złożenie zlecenia nabycia poszczególnych Subfunduszy bez otwierania Lokaty. W takim wypadku zastosowana zostanie stawka opłaty za nabycie wynosząca 0%. Stawki opłat za odkupienie są takie same jak w przypadku nabycia jednostek uczestnictwa na warunkach Funduszu z Lokatą.

Zestawienie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem umowy:

1.          Otwarcie, prowadzenie i zerwanie Lokaty nie wiąże się z opłatami dodatkowymi ponad koszty wynikające z posiadania Konta Indywidualnego lub Konta Wspólnego BGŻOptima, prowadzonego na podstawie Umowy Ramowej Rachunków Bankowych oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu – BGŻOptima;

2.          Szczegółowa prezentacja kosztów i opłat dotycząca Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy oraz ich wpływu na wynik inwestycji znajduje się w „Przykładowej prezentacji kosztów i opłat z tytułu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych” (z wyłączeniem obrotu certyfikatami notowanymi na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu) oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i informacja o świadczeniach pieniężnych jakie otrzymuje Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z tego tytułu” – dostępnej w bankowości elektronicznej;

3.          Łączne koszty wynikające ze skorzystania z Funduszu z Lokatą są równe pobranej opłacie za zarządzanie. Zerwanie Lokaty przed terminem zapadalności nie wpływa na poziom kosztów związanych z posiadaniem i dysponowaniem jednostkami uczestnictwa.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, niemniej nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji.