Wróć Fundusz z lokatą

Specjaliści od zysku Sztuka dobrego wyboru

 • lokata 5% na 6M lub 4,75% na 3M

  oprocentowanie stałe w skali roku

 • 6 subfunduszy do wyboru

  możesz wybrać jeden lub więcej funduszy

 • Investors TFI oraz BGŻ BNP Paribas TFI

  do wyboru

Specjaliści od zysku Sztuka dobrego wyboru

Specjaliści starają się podejmować tylko dobre wybory. Dlatego szukają strategii, która skoncentruje wiele korzyści w jednym produkcie. Wypróbuj „Fundusz z lokatą”. Otrzymasz możliwość założenia atrakcyjnej lokaty i inwestycji w 6 funduszy Investors TFI lub TFI BGŻ BNP Paribas. Propozycja ważna do 30.10.2018 r.

Szczegóły

safe 5% na lokacie 6M

otrzymujesz na lokacie 6M w ramach funduszu z lokatą. Oprocentowanie jest gwarantowane, w przypadku utrzymania jednostek uczestnictwa przez cały okres trwania lokaty. W innym przypadku ulega obniżeniu do 1,4%.

4,75% na lokacie 3M

otrzymujesz na lokacie 3M w ramach funduszu z  lokatą. Oprocentowanie jest gwarantowane, w przypadku utrzymania jednostek uczestnictwa przez cały okres trwania lokaty. W innym przypadku ulega obniżeniu do 1,4%.

6 subfunduszy

Minimalna kwota inwestycji to 3 tys zł. Podział kwoty inwestycji to: 1/3 kwoty – lokata, a 2/3 – inwestycja w jednostki funduszy inwestycyjnych. Można założyć dowolną ilość produktów Fundusz z 5% lokatą.

Jednostki promocyjnych subfunduszy należy nabyć w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia otworzenia lokaty w bankowości Internetowej.

Lokata Terminowa zakładana jest w ramach Konta Indywidualnego i Konta Wspólnego BGŻOptima po pełnej aktywacji Konta BGŻOptima, w okresie od dnia 17 sierpnia 2018 r. do dnia 30 października 2018 r., przy czym minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł.

Klient może otworzyć dowolną liczbę Lokat Terminowych w ramach „Funduszu z Lokatą”, przy czym dla każdej muszą zostać spełnione warunki określone w pkt. 2 poniżej.

Lokata Terminowa ma charakter odnawialny. Po upływie pierwszego okresu lokacyjnego Lokata Terminowa odnawia się na kolejne okresy lokacyjne, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie Lokaty w kolejnych okresach lokacyjnych będzie wynosić tyle, ile wynosi odpowiednio: oprocentowanie 3-miesięcznej Lokaty klasycznej lub 6-miesięcznej Lokaty elastycznej, określone w Tabeli oprocentowania dla Rachunków w ramach Kont BGŻOptima, aktualnej w dniu odnowienia się Lokaty.

„Funduszu z Lokatą” jest kierowany do Klientów, którzy:

 1. w wieku do 75 lat i należą do kategorii: detaliczny, profesjonalny lub uprawniony kontrahent;
 2. skłonni podzielić swoje środki przeznaczone na inwestycje pomiędzy nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy dostępnych w ramach oferty oraz 3 lub miesięczną Lokatę w Banku (z oprocentowaniem wyższym od oprocentowania lokaty standardowej);
 • że uzyskanie zysku z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu może wymagać dłuższego horyzontu inwestycyjnego (zalecany min. okres inwestycji w niektóre dostępne subfundusze sięga co najmniej 3 lat),
 • fakt, że z aktywów subfunduszu pobierane są koszty, w tym opłata za zarządzanie w wysokości od 1,50% do 4,00% w skali roku w zależności od subfunduszu.
 • ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa, w szczególności możliwość utraty nawet całości zainwestowanych środków.

2)                        Oprocentowanie promocyjne stosowane jest w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1)       Klient złożył (nie wcześniej niż 17 sierpnia 2018 r. i nie później niż 5-go dnia roboczego po dniu założenia Lokaty w ramach „Funduszu z Lokatą”) za pośrednictwem Konta Indywidualnego BGŻOptima lub Konta Wspólnego BGŻOptima opłacone zlecenie/zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu:

 • Investor Zrównoważony lub Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, wydzielonych w ramach Investor Parasol FIO i zarządzanych przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie;
 • Investors Nowych Technologii, wydzielony w ramach Investor Parasol SFIO i zarządzany przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie;
 • BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji, BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania lub BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu, wydzielonych w ramach BGŻ BNP Paribas FIO i zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa

2)       kwota, za którą Klient nabył ww. Jednostki Uczestnictwa, na koniec 5-go dnia roboczego po dniu założenia Lokaty w ramach „Funduszu z Lokatą” stanowi co najmniej dwukrotność wysokości środków pieniężnych ulokowanych przez Klienta na Lokacie w ramach „Funduszu z Lokatą”, przy czym kwota ta jest pomniejszana o wartość ww. Jednostek Uczestnictwa odkupionych przed dniem założenia Lokaty w ramach „Funduszu z Lokatą”,

3)       Klient w okresie trwania Lokaty w ramach „Funduszu z Lokatą” nie złożył zlecenia odkupienia części bądź całości Jednostek Uczestnictwa, o których mowa w ppkt. 1.

W przypadku:

 1. braku spełnienia warunku określonego w ppkt. 2 lub w ppkt. 3 do środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie w ramach „Funduszu z Lokatą” zastosowanie w całym pierwszym okresie lokacyjnym znajduje oprocentowanie równe odpowiednio: 3-miesięcznej Lokaty klasycznej lub 6-miesięcznej Lokaty elastycznej, określone w Tabeli oprocentowania dla Rachunków w ramach Kont BGŻOptima, aktualnej w dniu otwarcia Lokaty.
 2. złożenia przez Klienta dyspozycji zerwania Lokaty w ramach „Funduszu z Lokatą” przed upływem Terminu Zapadalności Lokaty, do środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie w ramach „Funduszu z Lokatą” zastosowanie w całym okresie trwania tej lokaty znajduje oprocentowanie równe odpowiednio: oprocentowaniu 3-miesięcznej Lokaty klasycznej lub 6-miesięcznej Lokaty elastycznej, określone w Tabeli oprocentowania dla Rachunków w ramach Kont BGŻOptima, aktualnej w dniu otwarcia Lokaty.

Od naliczonych od kapitału lokaty odsetek, a także zysku osiągniętego z subfunduszu zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co wartość jednostek uczestnictwa cechować się może dużą zmiennością. Dotychczasowe wyniki subfunduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty nawet całości zainwestowanych środków.

Wymagane przepisami prawa informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, dane finansowe, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, udostępnionymi klientowi przy składaniu zlecenie nabycia jednostek Uczestnictwa oraz dostępnych wraz z Tabelą Opłat na stronie internetowej https://www.bgzoptima.pl/inwestycje/fundusze-inwestycyjne.

Bank informuje, że możliwe jest nabycie subfunduszy poza ofertą „Fundusz z Lokatą”. Opłaty manipulacyjne z tytułu nabywania jednostek uczestnictwa dostępnych subfunduszy, nabywanych za pośrednictwem BGŻ Optima, są zwolnione z opłaty za nabycie. Oferta lokat dostępnych na warunkach standardowych znajduje się w niniejszej Tabeli Oprocentowania.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, niemniej nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji.