Wróć Fundusz z 5% lokatą

Specjaliści od zysku Pierwsze skrzypce w swojej kategorii

  • 5% na lokacie 3M

    oprocentowanie stałe w skali roku

  • 6 funduszy Union Investment TFI

    do wyboru, możesz wybrać jeden lub więcej funduszy

  • możliwość zamiany funduszy

    z promocji w trakcie trwania inwestycji

Specjaliści od zysku Pierwsze skrzypce w swojej kategorii

Szukasz inwestycji z szeroką perspektywą? Wypróbuj „Fundusz z 5% lokatą”. Otrzymasz możliwość założenia lokaty 3 miesięcznej z oprocentowaniem 5% w skali roku i inwestycji w 6 funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI – najbardziej utytułowanego TFI wg Analiz.pl. Propozycja ważna do 31.07.2018 r.

Szczegóły

safe 5% na lokacie 3M

otrzymujesz na lokacie 3M w ramach funduszu z 5% lokatą. Oprocentowanie jest gwarantowane, w przypadku utrzymania jednostek uczestnictwa przez cały okres twania lokaty. W innym przypadku ulega obniżeniu do 1,4%.

6 funduszy

Można wybrać spośród 6 subfunduszy Union investment TFI o różnym stopniu ryzyka:

Minimalna kwota inwestycji to 3 tys zł. Podział kwoty inwestycji to: 1/3 kwoty – lokata, a 2/3 – inwestycja w jednostki funduszy inwestycyjnych. Można założyć dowolną ilość produktów Fundusz z 5% lokatą.

Jednostki promocyjnych subfunduszy należy nabyć w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia otworzenia lokaty w bankowości Internetowej.

1) Lokata Terminowa zakładana jest w ramach Konta Indywidualnego i Konta Wspólnego BGŻOptima po pełnej aktywacji Konta BGŻOptima, w okresie od dnia 8 maja 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r., przy czym minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł.

2) Oprocentowanie promocyjne stosowane jest w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1.Klient złożył (nie wcześniej niż 8 maja 2018 r. i nie później niż 5-go dnia roboczego po dniu założenia Lokaty w ramach „Funduszu z 5% lokatą”) za pośrednictwem Konta Indywidualnego BGŻOptima lub Konta Wspólnego BGŻOptima opłacone zlecenie/zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu: UniKorona Obligacje, UniAkcje Nowa Europa, UniAkcje Wzrostu, UniKorona Zrównoważony, Unistabilny Wzrost, UniAkcje Dywidendowy (wydzielonych w ramach UniFundusze FIO) zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

2.kwota, za którą Klient nabył ww. Jednostki Uczestnictwa, na koniec 5-go dnia roboczego po dniu założenia Lokaty w ramach „Funduszu z 5% lokatą” stanowi co najmniej dwukrotność wysokości środków pieniężnych ulokowanych przez Klienta na Lokacie w ramach „Funduszu z 5% lokatą”, przy czym kwota ta jest pomniejszana o wartość ww. Jednostek Uczestnictwa odkupionych przed dniem założenia Lokaty w ramach „Funduszu z 5% lokatą”,

3.Klient w okresie trwania Lokaty w ramach „Funduszu z 5% lokatą” nie złożył zlecenia odkupienia części bądź całości Jednostek Uczestnictwa, o których mowa w pkt 1.

W przypadku braku spełnienia warunku określonego w pkt 2 lub w pkt 3 do środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie w ramach „Funduszu z 5% lokatą” zastosowanie w całym okresie trwania tej lokaty znajduje oprocentowanie standardowe w wysokości 1,40% w skali roku.

W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji zerwania Lokaty w ramach „Funduszu z 5% lokatą” przed upływem Terminu Zapadalności Lokaty, do środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie w ramach „Funduszu z 5% lokatą” zastosowanie w całym okresie trwania tej lokaty znajduje oprocentowanie standardowe w wysokości 1,40% w skali roku.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, niemniej nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji.