Wróć Lokata z certyfikatem IBV "Optymalne Trio" 4

Specjaliści od zysków Szansa na zysk po 6 miesiącach

 • szansa na 4% po 6M

  (8% w skali roku), jednak w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał

 • warunkowa 100% ochrona

  kapitału w dacie zapadalności, o ile spadek jeżeli spadek żadnego Indeksu w Dniu Wykupu nie przekroczy 40%

 • lokata 5% na 3M

  stanowiąca 1/3 kwoty całej inwestycji

Specjaliści od zysków Szansa na zysk po 6 miesiącach

4

Wybierz produkt, którego wynik jest zależny od notowań 3 indeksów: Euro Stoxx Oil & Gas Price EUR (Bloomberg: SXEE Index), Euro Stoxx Banks Price EUR (Bloomberg: SX7E Index), Stoxx Europe 600 Basic Resources Price EUR (Bloomberg: SXPP Index). Okres subskrypcji: 7–25 maja 2018 r.

Szczegóły i ryzyka

 • Czynniki ryzyka
 • certyfikaty IBV „Optymalne Trio"
 • ochrona kapitału w terminie zapadalności ma charakter warunkowy, co oznacza, że 100% ochrona kapitału dotyczy tylko sytuacji wzrostu notowań Indeksów lub spadku w Dniu Wyceny Wykupu któregokolwiek z Indeksów o nie więcej niż 40% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej
 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przez datą zapadalności (3 lata)
 • nieotrzymanie kuponu w przypadku, gdy w żadnym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu wartość wszystkich trzech Indeksów będzie niższa od Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu
 • Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.
 • poniesienie straty w przypadku, gdy w żadnym z Dni Obserwacji Indeksy nie będą na poziomie równym lub wyższym od Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu, a w Dniu Wyceny Wykupu spadek choćby jednego z Indeksów przekroczy 40%, w skrajnym przypadku Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał
 • Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta
 • opłata za realizację zlecenia giełdowego, z tytułu przedterminowego zakończenia inwestycji dokonywanej z własnej inicjatywy Inwestora
Dla kogo oferowane są 3-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV "Postaw na Banki IV”?
 • osobom oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych,
 • akceptującym:warunkową ochronę kapitału (opis jest szczegółowo przedstawiony poniżej),wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta,ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji strata Inwestora może wynieść 85%),
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas,
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID)
 • akceptującym opłatę za przedterminowe zakończenie inwestycji dokonywane z własnej inicjatywy.Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”).
safe 3 l. horyzont inwestycyjny

z możliwością wcześniejszego automatycznego wykupu dokonanego przez Emitenta lub zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW).

Warunkowa ochrona kapitału

Warunkowa 100% ochrona wpłaconej kwoty nominalnej dotyczy:

 • wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku jeżeli spadek Indeksu w Dniu Wyceny Wykupu nie przekroczy 40% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej,
 • dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

Ochrona kapitału nie dotyczy:

 • sytuacji wycofania się Klienta z inwestycji z jego inicjatywy oraz
 • zaistnienia spadku wartości Indeksu w Dniu Wyceny Wykupu przekraczającego 40% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej = w takim przypadku Inwestor partycypuje w całej stracie Indeksu, który zanotował największy spadek (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).
 1. Scenariusz optymistyczny

  (Automatyczny Wcześniejszy Wykup)

  W jednym z Dni Obserwacji, wartość notowania Instrumentu znajduje się na Poziomie Początkowym lub powyżej tego poziomu = Inwestorom zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej zainwestowanego kapitału oraz stosowny kupon.

 2. Scenariusz umiarkowany

  W Dniu Wyceny Wykupu, wartość notowania któregokolwiek z Indeksów znajdzie się poniżej 70% Poziomu Początkowego, ale nie niżej niż na 60% tego poziomu – Inwestorom zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej zainwestowanego kapitału

 3. Scenariusz pesymistyczny

  W Dniu Wyceny Wykupu, wartość któregokolwiek z Indeksów znajdzie się poniżej 60% Poziomu Początkowego – Inwestor partycypuje w całej stracie Indeksu, który zanotował największy spadek

Dyrektywa MIFiD

Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2014/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive), uzupełniona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z tymi przepisami Bank ma obowiązek dokonać kategoryzacji Klienta, informować o wszystkich kosztach i opłatach dotyczących świadczonych usług inwestycyjnych i oferowanych produktów finansowych, rejestrować i archiwizować przez okres 5 lat rozmowy telefoniczne oraz inne formy komunikacji z Klientami, które mogą prowadzić do zawarcia transakcji, jak również Bank jest zobligowany do określenia grupy docelowej Klientów dla danego produktu finansowego, czyli wskazanie dla jakich Klientów dany produkt jest odpowiedni, uwzględniając możliwości i potrzeby Klienta, w tym jego skłonność do ryzyka. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Klientów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Przepisy wydane na podstawie Dyrektywy MiFID mają również na celu zwiększenie ochrony inwestorów i transparentności działania firm inwestycyjnych oferujących produkty inwestycyjne oraz standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Klienta.

Dane identyfikacyjne

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji.

Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BGŻ BNP Paribas jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84.238.318 zł w całości wpłacony.

NOTA PRAWNA:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielania rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. A Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bgzoptima.pl/inwestycje/ibv-postaw-na-banki/dokumenty