Wróć Certyfikat IBV "Zrównoważony Rozwój" z 5% lokatą

Specjaliści od zysków Szansa na zysk po 2 latach

 • szansa 8% zysku po 2 latach

  (4% w skali roku)

 • 97% ochrona kapitału

  w dacie zapadalności (maksymalna strata w dacie zapadalności może wynieść 3%)

 • lokata 5% na 3M

  stanowiąca 1/3 kwoty całej inwestycji, dostępna w dniach 7-25.09.2018

Specjaliści od zysków Szansa na zysk po 2 latach

Wynik inwestycji zależny jest od notowań indeksu Solactive Sustainable Development Goals World RC 8 EUR Index (Bloomberg: SOGOALEU Index) („Indeks”), który posiada ekspozycję na globalny rynek akcyjny, który to rynek ma pozytywną opinię Wealth Management Grupy BNP Paribas. Okres subskrypcji certyfikatów: 5-25.09.2018

Szczegóły

Dla kogo oferowane są 2-letnie Certyfikaty strukturyzowane "Zrównoważony Rozwój"
 • osobom oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych,
 • akceptującym niepełną ochronę kapitału i ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (maksymalna strata w dacie zapadalności może wynieść 3%)
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID)
 • akceptującym opłatę za przedterminowe zakończenie inwestycji dokonywane z własnej inicjatywy. Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”).
 • Czynniki ryzyka
 • certyfikaty IBV "Zrównoważony Rozwój"
 • Poniesienie straty w przypadku, gdy Poziom Zamknięcia znajdzie się poniżej Poziomu Początkowego (maksymalna strata może wynieść 3% zainwestowanego kapitału).
 • Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.
 • Brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed datą zapadalności (2 lata).
 • Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta
 • Opłata za realizację zakończenia inwestycji dokonywanej z własnej inicjatywy Inwestora.

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA


Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi 2 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie
zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane
są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami, zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu
wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej, a 97% ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie zapadalności (w Dniu Wykupu);
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.
safe 2 l. horyzont inwestycyjny

z możliwością zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW).

97% ochrona kapitału

w dacie zapadalności (maksymalna strata w dacie zapadalności może wynieść 3%)

 1. Inwestycja kończy się zyskiem

  Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu, Poziom Zamknięcia znajduje się na poziomie lub powyżej Poziomu Początkowego, Inwestorom zostanie wypłacone 108% wartości nominalnej zainwestowanego kapitału.

 2. Inwestycja kończy się wypłatą więcej niż 97% a mniej niż 100% zainwestowanego kapitału

  Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu, Poziom Zamknięcia znajduje się poniżej Poziomu Początkowego, ale powyżej Poziomu Bariery Ochrony Kapitału, Inwestorom zostanie wypłacona dokładnie taka wartość nominalna zainwestowanego kapitału, jaka wynikać będzie z wartości Poziomu Zamknięcia względem Poziomu Początkowego.

 3. Inwestycja kończy się wypłatą 97% kapitału

  Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu, Poziom Zamknięcia znajdzie się poniżej Poziomu Początkowego oraz poniżej Poziomu Bariery Ochrony Kapitału, Inwestorom zostanie wypłacone 97% wartości nominalnej zainwestowanego kapitału.

Kwestie podatkowe

W związku z tym, że BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Zrównoważony Rozwój”) jest podmiotem zagranicznym, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będące oferującym i dystrybutorem certyfikatów, nie jest płatnikiem podatku od zysków kapitałowych w Polsce.

Zgodnie z prawem emitent nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów. W związku z powyższym w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu albo Inwestor osiągnie zysk dokonując sprzedaży Certyfikatów z własnej inicjatywy, to Inwestor ma obowiązek dokonać rozliczenia w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny podatek. Podatek od sprzedaży certyfikatów jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych, notowanych na GPW, papierów wartościowych / instrumentów finansowych i wynosi 19% uzyskanego dochodu. W przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu zbycia certyfikatów / papierów wartościowych biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym. Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38). Analogiczna sytuacja następuje w przypadku poniesienia straty. Inwestor może odliczyć poniesioną w danym roku stratę od dochodów uzyskanych z tego samego źródła (tj. stratę wynikającą z dokonywania transakcji giełdowych można odliczyć jedynie od dochodów uzyskanych tą samą drogą) w kolejnych 5 latach podatkowych. Przy czym w jednym roku nie można pomniejszyć dochodu o więcej niż 50% wartości straty. O poniesionej stracie Inwestor musi poinformować Urząd Skarbowy w zeznaniu rocznym. Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dyrektywa MIFiD

Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2014/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive), uzupełniona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz innymi regulacjami. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Inwestorów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Przepisy wydane na podstawie Dyrektywy MiFID mają również na celu zwiększenie ochrony inwestorów i transparentności działania firm inwestycyjnych oferujących produkty inwestycyjne oraz standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Inwestora. Dowiedz się więcej: https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/dyrektywa-mifid

Lokata w ramach Certyfikatu z 5% lokatą:

Lokata Terminowa w ramach „Certyfikatu z 5% Lokatą” zakładana jest w ramach Konta Indywidualnego i Konta Wspólnego BGŻOptima po pełnej aktywacji Konta BGŻOptima (dalej: „Lokata”), w okresie subskrypcji certyfikatów strukturyzowanych IBV (dalej: „Certyfikaty”), przy czym w danym okresie równocześnie może trwać subskrypcja więcej niż jednej emisji Certyfikatów.

2.          Lokata w ramach „Certyfikatu z 5% Lokatą” jest kierowana do Klientów, którzy:

a.           oczekują stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,

b.          akceptują:

*           ochronę kapitału, która może być warunkowa lub niższa niż 100% (w zależności od warunków poszczególnych emisji Certyfikatów),

*           wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez emitenta,

*           występujące w Certyfikatach ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),

c.           dysponują doświadczeniem i posiadają wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),

d.          posiadają rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.,

e.           akceptują opłatę za przedterminowe zakończenie inwestycji w Certyfikaty dokonywane z własnej inicjatywy,

f.           nie są osobami amerykańskimi („US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933.

3.          Minimalna kwota jednej Lokaty wynosi 5 000 zł. Klient może otworzyć dowolną liczbę Lokat.

4.          Oprocentowanie promocyjne stosowane jest w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

a.           Klient złoży w okresie subskrypcji Certyfikatów zlecenie zapisu na Certyfikaty i dokonana wpłaty środków pieniężnych tytułem opłacenia zapisu zgodnie z ust. 5, oraz

b.          Łączna wartość wszystkich środków zgromadzonych na Lokatach otwartych w okresie subskrypcji równoczesnych emisji Certyfikatów, a w przypadku gdy w danym czasie równocześnie trwa subskrypcja więcej niż jednej emisji Certyfikatów - w okresie subskrypcji równoczesnych emisji Certyfikatów, stanowi nie więcej niż połowę wartości Certyfikatów przydzielonych w wyniku złożonych i opłaconych zapisów w danej subskrypcji emisji Certyfikatów lub danych subskrypcjach emisji Certyfikatów w przypadku równoczesnych emisji Certyfikatów, z zastrzeżeniem że w razie nie dokonania przydziałów, bądź ich ograniczenie w danej subskrypcji Certyfikatów z przyczyn nie leżących po stronie Klienta oprocentowanie promocyjne dla Lokat zostaje utrzymane, o ile zostanie spełniony powyższy warunek co do stosunku wartości środków pieniężnych na Lokatach do wartości Certyfikatów, na które Klient złożył zapis i go opłacił bez względu na ostateczną wartość przydzielonych w tej subskrypcji Certyfikatów.

5.          Z zastrzeżeniem warunków danej subskrypcji Certyfikatów, przydział Certyfikatów następuje w oparciu o skutecznie złożone zapisy. Zapis uznaje się za złożony skutecznie w momencie otrzymania przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. prawidłowo wypełnionego formularza zapisu oraz po dokonaniu wpłaty środków pieniężnych tytułem opłacenia zapisu. Niedokonanie wpłaty lub dokonanie niepełnej wpłaty najpóźniej w ostatnim dniu na złożenie zapisu skutkuje nieważnością złożonego zapisu. Kwota wpłaty na Certyfikaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu oraz ceny emisyjnej jednego certyfikatu powiększonej o opłatę dystrybucyjną. W przypadku złożenia więcej niż jednego zapisu przez danego Klienta każdy zapis jest traktowany oddzielnie.

6.          W przypadkach określonych poniżej, zastosowane zostanie oprocentowanie standardowe równe 1,40% w skali roku:

a.           nie spełnienia warunku z pkt. 4 powyżej - w całym pierwszym okresie lokacyjnym dla wszystkich Lokat otwartych w danym okresie subskrypcji emisji Certyfikatów, a w przypadku równoczesnych subskrypcji więcej niż jednej emisji Certyfikatów - w danym okresie subskrypcji równoczesnych emisji Certyfikatów;

b.          złożenia przez Klienta dyspozycji zerwania Lokaty przed upływem Terminu Zapadalności Lokaty – dla Lokaty podlegającej zerwaniu.

7.          Lokata ma charakter odnawialny. Po upływie pierwszego okresu lokacyjnego Lokata odnawia się na kolejne okresy lokacyjne, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie Lokaty w kolejnych okresach lokacyjnych będzie wynosić tyle, ile wynosi oprocentowanie 3-miesięcznej Lokaty klasycznej, określone w Tabeli oprocentowania dla Rachunków w ramach Kont BGŻOptima, aktualnej w dniu odnowienia się Lokaty.

8.          Od naliczonych od kapitału Lokaty odsetek zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie zysku z Certyfikatów, to Klient ma obowiązek dokonać rozliczenia w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny podatek, zgodnie z informacją zawartą na stronie Internetowej https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/czym-sa-produkty-strukturyzowane.

9.          Informacje dotyczące ryzyka:

a.           Klient powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie.

b.          Lokata nie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dodatkowo, środki zgromadzone na Lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie limitów, na warunkach i zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (szczegóły na stronie https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/bfg-system-gwarantowania-depozytow-w-polsce oraz w arkuszu informacyjnym dla deponentów).

c.           Spełnienie warunków uprawniających do promocyjnego oprocentowania Lokaty wymaga akceptacji ryzyka, właściwego dla emisji Certyfikatów, której dotyczy zapis,  ze względu na wymóg złożenia i opłacenia zapisu na Certyfikaty o wartości co najmniej równej dwukrotności nominału Lokat zgodnie z pkt 4 lit. b. Ryzyko takie nie występuje w przypadku otwarcia lokat na warunkach standardowych, których oferta jest przedstawiona w niniejszej Tabeli Oprocentowania. Ryzyko to jest z kolei niższe, niż w przypadku przeznaczenia całości środków rozdysponowanych między Certyfikaty a Lokatę wyłącznie na opłacenie zapisu na Certyfikaty.

d.          Inwestowanie w Certyfikaty wiąże się z ryzkiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Klient musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w Certyfikaty wiąże się z następującymi ryzykami (szczegółowo określonych w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bgzoptima.pl/inwestycje:

i.            warunkowa lub niższa niż 100%              ochrona kapitału w terminie zapadalności, przez co możliwe jest poniesienie straty (szczegółowe zasady są określone ww. dokumentach);

ii.           brak ochrony kapitału oraz opłata za realizację zlecenia giełdowego, w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Klienta przed datą zapadalności;

iii.          nieotrzymanie zysku w przypadku braku spełnienia warunków określonych dla danej emisji w ww. dokumentach;

iv.          ryzyko rynkowe, dotyczące: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.

v.           ryzyko braku płynności, wynikające z braku gwarancji emitenta dotyczące: stworzenia rynku wtórnego oraz cen obrotu na tym rynku, zatem Certyfikaty powinny być nabywane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez emitenta.

10.        Bank informuje, że oferuje lokaty na warunkach standardowych, tzn. których oprocentowanie nie jest uzależnione od złożenia zapisu na Certyfikaty. Ich oferta znajduje się w niniejszej Tabeli Oprocentowania. Możliwe jest również złożenie zapisu na Certyfikaty bez otwierania Lokaty. Koszty związane ze złożeniem zapisu na Certyfikaty oraz ewentualnym umorzeniem Certyfikatów przed terminem zakończenia są w obu przypadkach takie same.

11.        Zestawienie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem umowy:

a.           Otwarcie, prowadzenie i zerwanie Lokaty nie wiąże się z opłatami dodatkowymi ponad koszty wynikające z posiadania Konta Indywidualnego lub Konta Wspólnego BGŻOptima, prowadzonego na podstawie Umowy Ramowej Rachunków Bankowych oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu – BGŻOptima;

b.          Szczegółowa prezentacja kosztów i opłat dotycząca Certyfikatów emitowanych przez BNP Paribas Issuance B.V. nabywanych w ramach oferty publicznej oraz ich wpływie na wynik inwestycji znajduje się w Formularzu Zapisu, dostępnym w okresie subskrypcji na stronie internetowej poświęconej konkretnej emisji – dostępnej z poziomu strony https://www.bgzoptima.pl/inwestycje.

c.           Łączne koszty wynikające z oferty „Certyfikatu z 5% Lokatą” są równe kosztom poniesionym w związku ze złożonym zapisem na Certyfikaty oraz ewentualnym umorzeniem Certyfikatów przed terminem zakończenia. Zerwanie Lokaty przed Terminem Zapadalności Lokaty nie wpływa na poziom kosztów związanych z posiadaniem i dysponowaniem Certyfikatami.

Dane identyfikacyjne

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji.

Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97.538.318 zł w całości wpłacony.

NOTA PRAWNA:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane